Skövlingen av skyddsvärda skogar del 6: Dalarnas sista stora naturskog snitslad för avverkning

Nyckelbiotop som Holmen skog vill avverka. Om inte Bengt Oldhammer hade upptäckt skogen med hade den kanske varit borta nu. Foto: Bengt Oldhammer

Nyckelbiotop som Holmen skog ville avverka. Om inte Bengt Oldhammer hade upptäckt snitslarna i skogen hade den kanske varit borta nu. Foto: Bengt Oldhammer

I norra delen av Mora kommun och över gränsen till Härjedalen finns Dalarnas sista, stora naturskogslandskap. Bengt Oldhammer från Naturskyddsföreningen upptäckte av en slump i höstas att det FSC-märkta skogsbolaget Holmen hade snitslat den fina gammelskogen för avverkning. Skogsbolaget menar dock att det var en ”missbedömning”.

• Läs alla delar i vår artikelserie om Skövlingen av skyddsvärda skogar.

Platsen är belägen i sydligaste Härjedalen öster om Dalagränsen, ner mot Sextjärnen vid Rövarberget. Snitslarna är på en holme med skog ute på en myr och i en skog direkt mot Dalagränsen. I trakten har redan avverkningar skett på flera ställen, detta är därför ett av de få sammanhängande skogslandskap som finns kvar. Avverkningarna syns tydligt om man kollar på en satellitkarta och några kilometer öster om Sextjärn har många myrholmar redan huggits.

– Det är ett av de värsta exempel jag sett, säger Bengt Oldhammer från Naturskyddsföreningen i Mora. Det går inte att beskriva. All skog i hela detta område i Härjedalen är intakt skyddsvärd naturskog. Rövarbergsområdet är det sista stora naturskogsområdet som finns kvar i Mora kommun och ett av de sista i Dalarna.

Lavskrika. Foto: Erik Hansson

Lavskrika. Foto: Erik Hansson

Alla snitslar såg färska ut när Bengt Oldhammer upptäckte dem. Han säger att om avverkningarna sker kommer det att bidra till att förstöra ett stort och fantastiskt naturskogslandskap. Det är gammelskog med lavskrikor, garnlavar som är 120 cm långa, döda träd, lågor, torrakor och flera rödlistade arter. Bengt Oldhammer kontaktade Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och kommunen och informerade att en skyddsvärds skog var snitslad för avverkning. Han har nyligen skrivit en rapport om naturen mellan Siljan och Dalafjällen där detta fina område finns beskrivet.

– Om jag inte upptäckt saken hade skogen avverkats. Förmodligen hade de snitslat skogen och tänkt att här kommer ingen ideell naturvårdare att snoka i dessa ödemarker, alltså kan vi avverka! När jag kikat på satellitbilder över myrområden i närheten har myrholmarna systematiskt skövlats genom kalhuggning. Knappast ett misstag! Dessutom ska man naturligtvis inte avverka myrholmar och inte hänglavskogar eftersom de är nyckelbiotoper, säger Bengt Oldhammer.

Nyckelbiotoper är områden med mycket höga naturvärden. De är viktiga för bevarandet av skogens hotade växter och djur. Ett av riksdagens miljömål syftar till att bevara den biologiska mångfalden, bland annat genom att nyckelbiotoper bevaras.

Kjell Hedmark håller i en 120 cm lång hänglav i träden som hotas att avverkas. Foto: Bengt Oldhammer

Kjell Hedmark håller i en 120 cm lång hänglav i träden som hotas att avverkas. Foto: Bengt Oldhammer

Holmen är ett FSC-certifierat bolag. FSC står för Forest Stewardship Council och är en certifiering som ska garantera ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. FSC-certifiering innebär även att nyckelbiotoper som denna skog ska sparas

Innan avverkning måste markägaren alltid lämna in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Men än har ingen avverkningsanmälan för området kommit in och därför går det heller inte att anmäla avverkningen för brott mot FSC. Bengt Oldhammer tror att Holmen kan ha dragit tillbaka avverkningsanmälan efter att han uppmärksammade det hela.

Skogen i detta område ägs av flera olika skogsbolag, Bergvik, Stora Enso och Korsnäs. På Härjedalssidan ägs den del som var snitslad för avverkning av Holmen. Anders Lindkvist, distriktschef på Holmen i Sveg säger att snitslingen av skogen var en missbedömning.

– Det var en grovplanering, ibland gör man så att man snitslar upp skogen innan man har bestämt ifall den ska avverkas. Den skogen ska inte huggas ned och det är därför vi inte har lämnat in någon avverkningsanmälan.

Anders Lindkvist berättar att de kommer att avverka mer skog i det området även om just denna del som var snitslad nu sparas.

– Skogsvårdslagen är ett skämt, menar Bengt Oldhammer. Den går inte att bryta mot. Brott mot Skogsvårdslagen, paragraf 30, om hänsyn till natur och kulturintressen, är ett direkt brott som inte ska ge någon påföljd. Om någon ska åtalas måste Skogsstyrelsen först ha skrivit ett föreläggande som talar om för en markägare vad han eller hon inte får göra.

Anledningen är att om någon ska åtalas måste Skogsstyrelsen först ha skrivit ett föreläggande som talar om för en markägare vad han eller hon inte får göra. Men Skogsstyrelsen brukar i praktiken nästan aldrig skriva ett sådant föreläggande. Bengt Oldhammer säger att hittills har ingen blivit fälld för brott mot paragraf 30, trots att lagen funnits sedan 1994.

– Skogsvårdslagen är en märklig lag där den som anmält en avverkning måste få instruktioner om vad man inte får göra, vilket sällan sker och får man inga instruktioner kan man göra som man vill. Detta står i strid med att Sverige har undertecknat FN:s konvention om biologisk mångfald, EU:s art- och habitatdirektiv och mot artskyddsförordningen i miljöbalken.