Skövlingen av skyddsvärd skog, del 12: Avverkning på myrholmar strider mot miljömål

Här ska avverkas och en väg ska dras mellan de olika myrholmarna. Foto: Bengt Oldhammer

Här ska det avverkas och en väg ska dras mellan de olika myrholmarna. Foto: Bengt Oldhammer

På de stora myrarna Äggfloten och Bultbodfloten i Orsa kommun har skogsholmar snitslats för avverkning. Avverkningarna kommer att påverka närliggande bäckar och sjöar som är fiskrika och den känsliga naturen på och kring myrarna. Det finns en stark oro för att avverkningen ska drabba turismen i området.

– Det är värdefulla myrområden som ska sparas intakta. Myrholmar ska inte huggas alls, även om de inte har det högsta skyddsvärdet, säger Bengt Oldhammer från Orsa Skogsgrupp, del av Naturskyddsföreningen i Orsa.

I ett brev till Länsstyrelsen menar Orsa Skogsgrupp att avverkningen strider mot Nagoyaprotokollet och Sveriges miljömål. Nagoyaprotokollet är en global plan som antogs 2010 för att skydda den biologiska mångfalden och för att hindra utarmningen av ekosystemtjänster. Sverige har nyligen anslutit sig till protokollet. Myrholmar, rinnande vatten, våtmarker och naturskog omfattas av flera av de miljömål som Riksdagen har beslutat om.

LÄS ÄVEN: • Vår artikelserie om skövlingen av skyddsvärda skogar.

Att avverka på myrarna skulle påverka turism i området, vilket är ytterligare ett argument för att inte avverka, menar Orsa Skogsgrupp. Bäckarna i området är fiskrika och här kan turister och ortsbor njuta av ett intakt naturskogslandskap som är en del av Orsa vildmark.

En naturlig öringstam lever i vattendragen här men om det avverkas kommer vattnet att påverkas.

En naturlig öringstam lever i vattendragen här men om skogen avverkas kommer livet i vattnet att påverkas. Foto: Bengt Oldhammer

Jonas Brus har en bakgrund som kulturgeograf med inriktning mot hållbar turismutveckling. Han fiskar på sin fritid och är även medlem i Älvräddarna och den lokala Älvräddargruppen ”Vattnets vilja”. Han anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter för naturturism vid myrarna och bäckarna och att man skulle kunna binda ihop myrområdet med det intilliggande Tjåbergsområdet som är ett naturreservat.

– Man hade kunnat tänka lite mer framåt. Se möjligheterna till en framtida naturturism i det här området och skogens värde där den står och inte bara som skövlad, säger han.

– Men vi håller sakta men säkert på att utplåna förutsättningarna för naturturism kopplat till fiskevatten i Orsa. Visst, det händer mycket positivt också när vi pratar fiskevatten, men det är riktade åtgärder i vattnen. Helheten, fiskevatten i fin orörd natur finns numera i ytterst begränsad omfattning.

I Orsa finns idag otroligt få fiskevatten inom skyddade områden, menar Jonas. Där skogsbruk bedrivits utanför skyddade områden har hänsynen varit väldigt bristfällig runt vattendrag, sjöar och tjärnar, säger han.

– För mig och de flesta sportfiskare är det en helhetsupplevelse man vill ha. Det finns ingen som uppskattar att stå på, eller bredvid, ett kalhygge eller ”skogsåker” och fiska. Det här området utgör ett relativt opåverkat område, där man kan få ett visst intryck av att befinna sig i vildmark. Det är en bristvara i Orsa idag.

Jonas säger att ”på tok för mycket” har ändrats i trakten bara under hans livstid. Vägar har fragmenterat upp skogsområdena i allt mindre plättar och skogsbruket har gått oerhört hårt och hänsynslöst fram.

– Favoritplatserna har försvunnit en efter en och många ställen är faktiskt rena månlandskapen idag. Många av dem besöker jag inte längre. Det är bara ledsamt att bli påmind om hur vi totalt och hänsynslöst förintat tidigare så vilda och levande skogar.

I det aktuella området finns tjärnen Äggflogen där Jonas fiskade som barn. Han berättar att då fick man gå ett ganska långt stycke från närmsta väg för att komma dit.

– Det var ett litet äventyr och känslan att befinna sig i vildmark var stor. Sådana områden finns inte kvar idag. De är utplånade av det rationella skogsbruket. Det känns fullständigt orimligt att vi så brutalt och hänsynslöst krossar kommande generationers möjligheter att få uppleva samma sak som jag kunde göra, och än mer generationerna före mig. Med vilken rätt kan vi göra det?

Tretåig hackspett. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

Tretåig hackspett – en av arterna som trivs i området. Foto: Zsombor Károlyi 

I området lever bland annat en naturlig öringstam, den rödlistade tretåiga hackspetten som bara kan leva där träden är gamla, den rödlistade garnlaven som endast växer på gamla träd och sångsvanar häckar i sjöarna. Skogsgruppen i Orsa vill att de sista naturskogarna i området (längs E45 i Ämådalen) ska inventeras och kartläggas.

– Skogsstyrelsen ser bara enskilda bestånd och hur skogen ser ut idag. De tänker varken landskapsekologiskt eller långsiktigt. De är ansvariga för miljömålet Levande skogar men de jobbar inte för det, säger Bengt Oldhammer.

Kantzonerna är otillräckligt snitslade som det är nu och ibland obefintliga, påpekar Skogsgruppen. Enligt Skogsvårdslagen ska en bred kantzon lämnas intill levande vatten.

Myrholmarna ska avverkas på vintern av Billerud/Korsnäs och sedan ska en grävmaskin markbereda området, enligt rådgivningskvittot från Skogsstyrelsen. Risken finns att myren då blir sönderkörd. Den skog som ska avverkas ute vid myrarna är bara på några få hektar. Marken ägs av FSC-certifierade Bergvik Skog.

– Huruvida man gör någon vinst på att bryta sig in här vet jag inte, men det känns ju inte som man kan göra någon större vinst, och det kan väl ändå inte på långa vägar uppväga den skada man gör? Det känns ytterst tveksamt, säger Jonas.