Skövlingen av skyddsvärd skog, del 11: Kalavverkning av 200-årig fjällnära skog i Härjedalen

Så här ser det ut i området som ska avverkas, gammal, trolsk skog. Foto: Håkan Thenander

Så här ser det ut vid Messlingen, det är gammal, trolsk skog. Foto: Håkan Thenander

Söder om sjön Messlingen i Härjedalen har en markägare fått klartecken att kalavverka 16,9 hektar gammelskog. Skogen har både höga naturvärden och höga sociala värden och ligger mitt i ett väglöst område. Naturskyddsföreningen i Härjedalen/Jämtland har kämpat mot detta sedan 2011. De överklagade avverkningsanmälan och för någon vecka sedan kom domen från Förvaltningsrätten som gav markägaren rätt att kalavverka.

LÄS ÄVEN: • Vår artikelserie om skövlingen av skyddsvärda skogar.

Skogen ligger mellan två områden som redan är skyddade som nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden och de är viktiga för att rödlistade och hotade arter i skogen ska ha möjlighet att överleva.

– Men den skog som ska avverkas är lika skyddsvärd med 200-300 åriga granar. Den håller också nyckelbiotopsklass, säger Håkan Thenander som har stuga i området och var den som startade upp arbetet mot avverkningarna.

I skogen finns hänglavar, lavskrikor och tjäder. Kungsörn och björn finns i närområdet och en bit västerut ligger ett våtmarksområde som är fågelskyddsreservat. Flera vandringsleder kommer att beröras av avverkningen och även rennäringen. Håkan Thenander säger:

LÄS ÄVEN: • Vår guide till södra fjällen i Härjedalen och Dalarna.

– För att kunna kalavverka den oskyddade gammelskogen ska en tre kilometer lång skogsbilväg dras i orörd skog nära fjället. Kostnaderna för detta vägbygge är mycket dyrt och kommer troligtvis ”äta upp” vinsten från avverkningen.

På andra sidan sjön Messlingen ligger skogen som ska kalavverkas. Foto: Håkan Thenander

På andra sidan sjön Messlingen i väglöst område ligger skogen som ska kalavverkas. Foto: Håkan Thenander

I domen skriver Naturskyddsföreningen att vägen kommer att störa djurlivet permanent eftersom motorfordon sen kan köras där. De menar att skogsområdet är viktigt att spara som en orörd helhet för den biologiska mångfalden och för friluftslivet.

– Vägen kommer att gå i ett område där tjädern uppehåller sig och även har sina spelplatser. Och vi kan även räkna med kraftig skotertrafik efter den byggs, vilket kommer att störa tjäder och andra arter, säger Håkan Thenander.

I domen står bland annat att planerat avverkningsområde inte omfattas av någon större del äldre skog. Men det stämmer inte.

– Skogsstyrelsen har inte gjort en riktig naturvärdesinventering i området. Man har heller inte tagit hänsyn till de vandringsleder som kommer att korsas eller beröras av väg och kalhygge. Och varför beviljar man ett vägbygge på cirka 3 kilometer genom oförstörda marker, för att nå ett avverkningsområde på 16,9 hektar? Var är logiken i detta!

Lars-Eric Ericsson från Skogsstyrelsen har varit ute och tittat på skogen. Han tycker att den är skyddsvärd och att det är synd att kalavverka men han har inte möjlighet att påverka beslutet, säger han. Länsstyrelsen har också besökt området och menar att det inte kan prioriteras för reservatsbildning. Andra områden har högre prioritering och pengarna räcker inte till. Skogsstyrelsen har försökt få till ett naturvårdsavtal med markägaren där ersättning skulle betalas ut till markägaren istället för att skog avverkas. Men markägaren tackade nej.

Någon inventering har som sagt inte gjorts av Skogsstyrelsen men förra sommaren undersöktes skogen av ideella inventerare som var deltagare i ”Forskningsresan till Naturvårdens utkanter”. Forskningsresan är en årlig händelse som ordnas av föreningen Skydda Skogen tillsammans med Naturskyddsföreningen. Oskyddade skogar med höga naturvärden finns främst i glesbefolkade delar av landet norr om Dalälven och det är till dessa områden som forskningsresans medlemmar far.

Inventeringen gav många rödlistade arter. Tyvärr räcker inte det för att Skogsstyrelsen ska få skogen skyddad som nyckelbiotop.  Lars-Eric Ericsson på Skogsstyrelsen säger:

– Skogsstyrelsen kan inte göra nyckelbiotop på ”gehör” och dessa artfynd har inte lett till ytterligare nyckelbiotopsinventering från Skogsstyrelsens sida.

Hökuggla vid Messlingen. Foto: Håkan Thenander

Hökuggla vid Messlingen. Foto: Håkan Thenander