Skövlas Rumäniens urskog för Ikeas möbler?

Skog i Transylvanien. 70% av den skog som avverkas i Rumänien finns i skyddade områden som Nationalparker, enligt en tysk universitetsstudie. Foto: Bergadder via Pixabay, CCO Commons

2014 köpte Ikea upp stora arealer skog i Rumänien från Harvard University, de i sin tur hade köpt den från korrupta företag. Dessa företag har genom bedrägeri stulit skogen från den rumänska staten. Träet i Ikeas möbler är FSC-certifierat, trots att det med stor sannolikhet kommer från skog med höga naturvärden.

Det finns mer urskog kvar i Rumänien än i något annat EU-land, förutom Ryssland, enligt en undersökning från Universitetet i Rottenburg,Tyskland. Men nu håller den på att försvinna genom avverkningar. Ikea har köpt sammanlagt 46 700 hektar skog i Rumänien och är därmed den största privata skogsägaren i Rumänien.

Forskaren Rainer Luick, som har utfört det tyska undersökningen säger att betydande delar av Ikeas skogsinnehav utgörs av urskog och urskogsartad skog. Sådan skog som inte bör avverkas för den har höga och oersättliga naturvärden. Det finns väldig lite planterad skog i Rumänien.

– Två tredjedelar av EUs orörda urskog (virgin forests) finns i Rumänien, utanför Ryssland. Några områden finns även i Bulgarien och Slovakien, säger han.

I studien framgår det att 70 procent av all avverkning som nu pågår i Rumänien sker i skyddade områden, som Natura 2000-områden och nationalparker. Det innebär att urskogen i landet kommer att ha halverats till slutet av 2017.

Ikea siktar på att fördubbla sin försäljning fram till 2020, skriver Svenska Dagbladet. För det behövs mer virke och enligt företagets hållbarhetspolicy ska helst allt virke komma från återvunnet trä eller från virke som är certifierat av Forest Stewardship Council (FSC).

En undersökning som utförts av Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) förklarar bakgrunden till Ikeas uppköp av skog. I den framgår att köpet har föregåtts av en komplicerad härva av korruption, pengatvätt och falska ägarbevis. Skogen köptes från en investeringsfond som tillhör Harvard University. Harvard har köpt skogen från mellanhänder, dömda för korruption och organiserad brottslighet.

Den biologiska mångfalden är rik i Rumäniens skogar. Här lever Europas största kvarvarande population av brunbjörn och det finns varg, lokatt och även visenter. Djur som utrotats eller bara existerar i ett litet antal i resten av Europa. Foto: Bernard Landgraf CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons.

Skogen som Ikea köpte tillhörde nämligen den rumänska staten fram till 1980 då Ceausescos regering föll. Efter 1989 skulle all mark som tidigare tillhört den kommunistiska staten lämnas tillbaka till dess privata ägare. Flera korrupta företag och politiker utnyttjade då möjligheten att bli skogsägare eftersom papper saknades från innan kommunisttiden på vem som ägde marken. De fick skog gratis genom att lämna in falska papper om ägarskap. Även skogsmark som alltid hade varit allmän mark, ”återställdes” olagligt och blev privatägd.

De som tog för sig av skogen på olaglig grund sålde den vidare till utländska investerare, exempelvis Harvard University, trots att de kände till korruptionen, enligt OCCRP. Rumänien försökte komma tillrätta med korruptionen och insatser gjordes för att få tillbaka den stulna skogen. Statens arbete med att få bukt på detta genom undersökningar och rättegångar skrämde troligtvis Harvard som därför sålde nästan hela sitt skogsinnehav till Ikea för 56 miljoner dollar. I en intervju i ATL från förra året säger Federik de Jong på Ikeaägda IRI Investments om köpet av rumänsk skog:

– Huvudskälet till investeringen är att över lång tid säkra tillgången till hållbart och ansvarsfullt skötta råvaror.

Han säger också att Ikea försöker öka sitt innehav genom ytterligare förvärv.

Flera utlandsbaserade företag var inblandade i affärsuppgörelsen mellan Harvard och Ikea. Även före detta statsministern Göran Persson har varit inblandad i affären genom att vara delägare i den svenska skogsinvesteraren Greengold, ett bolag som också tjänade pengar på den stulna skogen.

WWF har ett samarbetsprojekt med Ikea och FSC för att skogsavverkningen i Rumänien för trä  till Ikeas möbler ska ske på ett hållbart sätt. Målet är att allt trä blir FSC-certifierat eller återvunnet. Tyvärr visar tidigare erfarenheter att Ikeas hållbarhetsprofil inte är att lita på. Skydda Skogen hade för några år sedan en kampanj om Ikeas förfarande i Ryssland som påminner mycket om det i Rumänien. Skog köptes upp, avverkades, FSC-certifierades och sedan annonserades som hållbart material på varuhusen. I själva verket kom träet från naturskog som var uppemot 650 år gammal.

Källor: OCCRP, WWFReismenie, Old-growth Forests in Romania: ”Safeguarding European Biodiversity Heritage” ,