Nya skogsutredningen sågas av Naturskyddsföreningen

Fjällnära skog. Foto: Erik Hansson

Skogsutredningen lämnas över till regeringen på måndag. Enligt lantbrukets affärstidning ATL föreslås bland annat att 525 000 hektar mark undantas från skogsbruk. Enligt Naturskyddsföreningen riskerar dock skogsutredningens förslag att ”försvåra naturvårdsarbetet och underminera miljömålsarbetet i skogen”.

Enligt läckan som ATL tagit del av och som TT rapporterar vidare om, visar utredningen på ett behov av att bevara de stora fjällnära naturskogarna. Det föreslås att 5 250 kvadratkilometer mark undantas från skogsbruk, vilket kan jämföras med att Gotland är 3 140 kvadratkilometer stort.

Kostnaden för detta skydd blir ungefär till 14 miljarder kronor, men då ska staten och Sveaskog även avstå mark värd 5 miljarder kronor.

Hård kritik för minskad insyn
Naturskyddsföreningen, som varit med i utredningens expertgrupp, är starkt kritisk till många av förslagen. Bland annat eftersom de leder till minskad insyn i skogsbruket, exempelvis genom att nyckelbiotoper ska tas bort ur Skogsstyrelsens register, att det blir svårare att få tillgång till miljöinformation, delta i beslutsprocesser och få möjlighet till rättslig prövning.

– Utan insatser från den ideella naturvården genom åren skulle stora arealer av skyddsvärda skogar ha avverkats utan någon som helst insyn. Att lägga fram förslag som motverkar det ideella engagemanget är därför inte bara otidsenligt, det kommer även underminera det svenska skogsbrukets trovärdighet på den internationella marknaden, säger Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen.

Dessutom ska handläggningstider för avverkningsanmälningar bli kortare och ”huvudspåret för skyddsarbetet i skogen ska ske på frivillig väg”.

– Dagens skogspolitik med frihet under ansvar har under många år gett upphov till starka motsättningar mellan stora delar av skogsbruket och grupper i samhället som värnar skogens andra värden, och där förtroendet för ansvariga myndigheter från många håll är i botten. Utredningen har misslyckats med att presentera förslag på en lösning på dessa konflikter. Tvärtom öppnas nu dörrar till nya konflikter i skogen, säger Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen.

Bland de förslag i utredningen som Naturskyddsföreningen tycker är positiva är skyddet av fjällnära skogar, ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen, samt att ”utredningen tydliggör det kunskapskrav i miljöbalken som redan gäller för skogsbruket”.

Källor: Naturskyddsföreningen, Syre/TT och ATL