Skogsstyrelsen: Kraftig minskning av skyddad skog

Skylt som visar naturvårdsavtal. Foto: Holger.EllgaardEget arbete, Public Domain, Länk

Det är 20 år sedan Skogsstyrelsen skyddade så lite skog med naturvårdsavtal som under 2019. Jämfört med året innan minskade arealen skyddad skog med hela 74 procent.

Skogsstyrelsen hanterar biotopskyddsområden och naturvårdsavtal och under 2019 tecknades avtal om sammanlagt 1 424 hektar mark. 290 av dessa hektar gällde nya naturvårdsavtal. Det kan jämföras med ett snitt på 1 000 hektar sedan 2010. 290 hektar är den lägsta nivån sedan 1999 och det beror enligt Skogsstyrelsen främst på att det avsätts mindre pengar till områdesskydd.

– Vi ser en tydlig koppling till hur mycket pengar vi får tilldelat till skydd av skog. Finns inte pengarna så kan vi heller inte fatta beslut om skydd, vilket leder till att uppfyllelse av nationella och internationella mål fördröjs, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen.

Även för biotopsskydd har det det skett en kraftig minskning. Jämfört med 2018 skyddades det 40 procent mindre areal 2019.

Sammanlagt betalade Skogsstyrelsen ut 172 miljoner kronor till skyddad natur 2019. 163 av dem gick till biotopskyddsområden.

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Ersättningen till markägaren för ett biotopskyddsområde motsvarar 125 procent av områdets marknadsvärdeminskning till följd av beslutet.

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt och tidsbegränsat avtal. Ersättningen varierar beroende på hur lång tid som avtalet gäller. Tiden kan variera mellan ett till femtio år. För ett 50-årigt avtal får markägaren 60 procent av områdets rotnetto i ersättning.

Källa: Skogsstyrelsen