Skogsstyrelsen: Fler granplantager, mer avverkning och lägre avverkningsålder

Skogsbruk i form av trädplantering. Foto: Erik Hansson

Skogsbruk i form av trädplantering. Foto: Erik Hansson

Den svenska skogen kommer att bli yngre och tätare, enligt den skogliga konsekvensanalysen, SKA 15 från Skogsstyrelsen. Andelen granskog förväntas öka, främst i Götaland och i södra Svealand och avverkningsåldern på träden kommer att sjunka betydligt.

Vanligt "scenario" i den svenska naturen som vi får se mer av, avverkningsyta- som inte främjar den biologiska mångfalden, friluftslivet eller riskspridningen. Foto Kristina Bäck

Vanligt ”scenario” i den svenska naturen som vi får se mer av, avverkningsyta- som inte främjar den biologiska mångfalden, friluftslivet eller riskspridningen. Foto Kristina Bäck

Samtidigt skriver Skogsstyrelsen att det finns utrymme att ”öka den totala användningen av rundvirke fram till 2030 jämfört med 2013 utan att öka importen. Framförallt är det användningen av lövträd som kan öka.”

Åldern för slutavverkning kommer att sjunka rejält på 100 års sikt, enligt SKA 15. Från dagens 100-120 år till 60-80 år. En bidragande orsak är att avverkningsvolymen antas vara i nivå med nettotillväxten, vilket driver ned slutavverkningsåldern.

Att andelen granskog ökar och att avverkningsåldern sjunker är en utveckling som innebär ”problem för biologisk mångfald, för friluftsliv och rekreation samt för rennäringen och som ger minskad riskspridning”, skriver Skogsstyrelsen.

97 procent av produktionsskogen antas vara under 80 år om 100 år. Men arealen äldre skog ökar jämfört med i dag, enligt SKA 15, men finns nästan enbart på mark som undantagits från skogsbruk. I Skogsstyrelsens scenario blir det cirka 16 procent av skogsarealen.

Skogsstyrelsen gör regelbundet skogliga konsekvensanalyser (SKA). Det innebär att man utifrån ett antal olika scenarier där Sveriges skogar nyttjas och sköts på olika sätt, beräknar vilka konsekvenser detta får på 100 års sikt. Resultatet ska användas som beslutsunderlag i frågor som rör skogens långsiktiga nyttjande.

Källa: Skogsstyrelsen