Gå till innehållet

Ny broschyr om skogens roll i klimatkrisen

Skogen på berget Njuöniesvarrie är en av Sveaskogs frivilliga avsättningar som är avverkningsplanerad, trots rödlistade arter. Foto: Jonas Nordenström

”Skydda naturskogar och bruka resten av skogen med kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder. Det är det som krävs för att minska skogsbrukets påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden.”  Det kan man läsa om i föreningen Skydda Skogens nya broschyr om skog, klimat och biobränslen.

Biobränslen anses ofta vara koldioxidneutrala men det är en missuppfattning. Vid förbränning av biobränslen frigörs koldioxid omgående vilket bidrar till växthuseffekten på samma negativa sätt som fossila bränslen. Ökad skogsproduktion och användning av biobränslen, som ofta förespråkas för att nå klimatmålen, förvärrar därför den globala uppvärmningen och påskyndar artutrotningen. Skydda Skogen skriver:

– Skogen och klimatet är i kris. Globalt minskar och utrotas arter i en allt snabbare takt.

Skogsbruket orsakar stor skada för både klimat och biologisk mångfald. Kalhuggning av skog med efterföljande markberedning ger upphov till stora växthusgasutsläpp. Drygt 1 800 skogslevande växt- och djurarter är rödlistade i Sverige på grund av skogsbruket.

I broschyren finns många förslag på lösningar: Kalhyggesbruket måste fasas ut och ersättas av naturnära, kalhyggesfria skogsbruksmetoder.  I skogar med höga naturvärden ska dock inget skogsbruk alls ske eftersom det råder brist på gamla naturskogar i Sverige idag.

Mer av den produktiva skogsmarken måste skyddas långsiktigt för att fler arter ska kunna överleva och även för att det kol som frigörs vid avverkning ska stanna kvar i marken. Det finns forskningsrapporter som visar att skogar på 800 – 5 000 år kan fortsätta att lagra kol och fungera som aktiva kolsänkor. Sådana skogar har större motståndskraft och kan bättre anpassa sig bättre till klimatförändringar i jämförelse med planterade monokulturer. Genom att skydda skogar med ett stort kolförråd förhindras utsläpp av växthusgaser.

Lövträd. Foto (beskuret): JaneeEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Istället för plantering av gran och tall i monokulturer så måste naturlig föryngring främjas. Om man låter vegetationen på hyggen få växa upp fritt så blir det fler blandskogar med lövträd, där de en gång fanns. Blandskogar lagrar generellt mer kol, har högre albedo (bättre reflektionsförmåga vilket bromsar uppvärmningen) och de har fler ekosystemtjänster än planterade barrbestånd.

Produktionen av kortlivade produkter måste minskas och konsumtionen av papper- och skogsprodukter bromsas. Istället måste vi satsa mer på återanvändning och energieffektivisering.

Källa: Skydda Skogen

Mer att läsa