Skådarbloggen: Sjöfågelräkning längs Öresundskusten

Rastande sjöfågel längs Öresundskusten. Canon EOS 7D, 400/5.6L, 1/640, f.5.6, ISO1250

Jag och Klas tillbringade en förmiddag längs Öresundskusten då vi genomförde den årliga sjöfågelräkningen längs sträckan Viken-Lerberget-Höganäs. Inom ramen för Wetland Internationals program räknas varje år alla sjöfåglar längs de svenska kusterna vid ett tillfälle i januari respektive september. Vi har sedan tre år tillbaka ansvar för att räkna fåglarna längs den ovan nämnda sträckan dessa två gånger om året. Det är både roligt och intressant att se hur antalen varierar, från år till år. Räkningen sker på enklast möjliga vis där vi stannar vid ett antal ställen längs sträckan och räknar alla sjöfåglar vi kan se. I begreppet sjöfåglar ingår i detta fall gäss, svanar, änder, lommar, doppingar, hägrar, sothönor samt skarvar.

20140105__MG_8436 Canon EOS 7D, 400/5.6L, 1/500, f.5.6, ISO1000

I årets vinterräkning dominerade en art – ejdern. Längs sträckan räknade vi in hela 6321 ejdrar – ingen av oss kan minnas något liknande under de åtta-nio år vi skådat i trakterna. Vad som gör att ejdrarna valt att ligga i Öresund denna vinter vet vi inte. Normalt ses inte några mängder ejdrar från land vintertid, längre ut till havs kan dock större flockar ligga. Kanske har stormen Sven något med födotillgången att göra?

Inte bara ejdrarna verkar hitta ovanligt gott om föda – under dagen sågs havssula i ovanligt stora antal. Totalt 140 havssulor födosökte i sundet, stundtals låg det flockvis med sulor på vattnet. De fiskade med varierande fiskelycka och sågs någon gång med fisk modell större. Två gäng tumlare simmade runt i sundet och kunde ses när deras ryggfenor skar vattenytan. Havssulorna var inte sena på att se tumlarna och det regnade av dykande havssulor runtom tumlarflockarna.
Isländska rödbenor. Canon EOS 7D, 400/5.6, 1/640, f.5.6, ISO1250

Strax norr om Vikens hamn låg stora mängder tång i vilken hela 13 rödbenor födosökte. Vid närmre studier kunde vi se att två av dessa var individmärkta med färgringar inom ramen för projektet för ”skånska vinterrödbenor”. Även vid nästa stopp, Svanebäcksrevet, sågs rödbenor – två till antalet varav en individmärkt. Samtliga kunde avläsas och informationen skickas till ansvariga för färgmärkningsprojektet. Projektet, som har drivits i Skåne sedan 2005, har märkt de rödbenor som övervintrar i Skåne med färgringar. Rödbenorna, som tillhör rasen robusta, häckar på Island och är anpassade för att övervintra i ett hårdare klimat än våra svenska rödbenor av rasen totanus. Men till exempel hur deras flyttning går till och hur pass trogna rödbenorna är sin övervintringsplats har tidigare varit okänt.

Med hjälp av både färgringar och så kallade ljusloggers har man kunnat utröna en hel del om hur de isländska rödbenorna rör sig. Ljusloggern registrerar solens upp och nedgång med vilkens hjälp man kan räkna ut fågelns position vid soluppgång respektive solnedgång. Dessa loggers har blivit väldigt populära, på grund av att de med en vikt på blott 1,4 gram kan användas även på mindre fågelarter som inte kan bära gps-logger men även för att de är billiga styckevis. Probelemet med en logger är att den bara samlar information vilket kräver att fågeln återfångas vid ett senare tillfälle. Det som framkommit från avlästa färg-ringmärkta fåglar i Skåne samt fåglar med loggers är att rödbenorna kan anlända under september till Holland, stanna där till början av december för att sedan dyka upp under midvintern i Skåne. Just dessa förflyttningar mellan häcknings-, ruggnings- och övervintringsplatser är målet med rödbeneprojektet. De tre färgmärkta rödbenorna vi fick se denna morgon var alla märkta längs sträckan Domsten – Höganäs, en av märkta i mars 2008 och två märkta på senhösten 2009. Den äldsta hade alltså uppnått den klart respektabla åldern 8k+, det vill säga att den är inne på åtminstone sitt åttonde kalenderår.

Tillbaka till sjöfågelräkningen så låg många sjöfåglar precis intill kusten. Bläsand dominerade med 395 individer, tätt följt av 369 gräsänder. I övrigt noterades kricka 3, knipa 105, småskrake 29, storskrake 1, knölsvan 26, sångsvan 2, sjöorre 319, svärta 2, alfågel 1, sothöna 49, storskarv 200, gråhäger 3, skäggdopping 19, smålom 4 samt kanadagås 31.

Vi räknade egentligen en vecka i förväg, den nationella räkningsdagen infaller på söndag 12 januari, med alternativ räkning imorgon lördag 11 januari. Om ni har möjlighet, sök på internet så kanske ni kan vara med på räkningarna där ni bor?

Alla inlägg i Skådarbloggen