Rikstäckande studie av högfluorerade ämnen i vattendrag

MNI_1737

SLU-forskare vid Institutionen för Vatten och Miljö i Uppsala har på uppdrag av Naturvårdsverket nu för första gången gjort en rikstäckande undersökning angående perfluorerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska floder och vattendrag.

Perfluorerade ämnen
Perfluorerade ämnen är mycket beständiga i naturen och finns spridda över större delen av jordklotet. De har hittats i både kran- och flaskvatten liksom i människor och djur (även isbjörnar). Man misstänker att många av dem är giftiga och/eller cancerogena men kunskapen om spridning och effekt på hälsa och miljö är bristfällig.

Ett av ämnena i denna klass, PFOS (perfluoroktansulfonat), som numera är förbjudet, har diskuterats livligt i media på sistone då till exempel ett vattentverk i Tullinge stängts ner på grund av för höga halter PFOS.

I den aktuella undersökningen provtogs 41 vattendrag och analyserades efter 25 olika perfluorerade ämnen (PFAS). 13 av dem hittades i nivåer som kunde kvantifieras.

MNI_1728Medelvärdet för summan av de olika substanserna var 9,5 ng/liter (med toppvärden på 60 ng/L), vilket motsvarar ett totalt utflöde på 3,2 kg/dag till havsmiljön. Det är visserligen mycket låga halter men som jämförelse kan nämnas att PFOS gränsvärde enligt europeisk miljökvalitetsnorm är 0,65 ng/L. I studien konstateras att halten PFOS överskrider denna gräns på 12 av de provtagna platserna.

Flamskyddsmedel
Även flamskyddsmedel är en grupp ämnen som är beständiga och finns spridda över större delen av världen. Många har fasats ut men det kommer ständigt nya. Även här är kunskapen  om dess effekter bristfällig.
23 vattendrag provtogs och man letade efter tolv olika substanser, varav tre kunde kvantifieras i halter upp till 3900 ng/L. Det motsvarar en daglig belastning på Östersjön med 38 kg.

I rapporten poängteras att det är en ögonblicksbild som ges och man ska inte dra alltför långtgående slutsatser baserat på resultaten. Men det ger i alla fall en tydlig bild över att många av dessa ämnen finns närvarande i vår omgivning över hela landet.

Läs mer:
Artiklar om flamskyddsmedel.
Artiklar om perfluorerade ämnen.

Källa: Rapporten: Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska vattendrag