Rapport från Dalarna: Det som pågår är skogsmissbruk

Utsikt över Venjans Skogsrike 2016. Foto: Klas Ancker

Utsikt över Venjans Skogsrike 2016. Foto: Klas Ancker

I skogslandskapet Venjan i västra Mora och gränstrakterna av Malung och Älvdalen, finns akut hotade naturskogar. Områden med skyddsvärd gammelskog avverkas i rask takt. I somras samlades intresserade från hela Sverige för att inventera dessa skogar ideellt, under ”Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker”.

Forskningsresan är en årligt återkommande händelse som går till olika skyddsvärda skogar i Sverige. Skogar som ingen har inventerat och som står inför avverkning, ibland har de redan hunnit avverkats. Resorna startade 1991 på initiativ av Anders Delin och är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Skydda Skogen.

Samling vid lågan, en kanske 500-årig tall som stått död ett par hundra år innan den föll. När den multnat bort är det kanske år 2250. Foto: Bengt Oldhammer

Samling vid lågan, en kanske 500-årig tall som stått död ett par hundra år innan den föll. När den multnat bort är det kanske år 2250, om den inte blir sönderkörd av skogsmaskiner innan dess. Sebastian Kirppu och  deltagarna på Forksningsresan. Foto: Bengt Oldhammer

Enligt rapporten ”Venjans Skogsrike” är ett 20-tal skogsområden som ingick i inventeringen i somras redan avverkade. Flera är snitslade och ska avverkas och inom några få år är de flesta borta för alltid. Ungefär 100 rödlistade arter påträffades vid inventeringarna, arter som garnlav, spillkråka, kungsörn, tretåig hackspett och orkidén knärot.

Den rödlistade (NT) talltaggsvampen. Foto: Bengt Oldhammer

Den rödlistade (NT) talltaggsvampen från området. Foto: Bengt Oldhammer

I rapporten framgår krisläget för den biologiska mångfalden och för Sveriges boreala skog. Skogen i Mellansverige är så hårt huggen att det enda som i bästa fall finns kvar är små fragment av naturskog vid bergsbranter, bergkalotter, höjdlägen, intill sumpiga bäckar och myrar och andra svåravverkade områden. Venjans Skogsrike är ett av få exempel där det fortfarande finns naturskog kvar på landskapsnivå men den försvinner raskt.

Endast 2 procent av skogen i Dalarna är formellt skyddad, enligt rapporten, och 1 procent skogsmark är under pågående reservatsbildning. Till det kommer frivilliga avsättningar av skog från markägare men det är osäkert om dessa verkligen skyddas på lång sikt.

Rapporten går till hård attack mot skogspolitiken i Sverige.

– Det här handlar om okänsligt och överbrutalt våld på naturskogar som aldrig har kalavverkats och som har en skogshistorisk mark-, träd- och lågakontinuitet på många hundra år eller ännu längre tid. Det som pågår i Venjans Skogsrike är inte skogsbruk, eller trädbruk-virkesbruk för att använda en bättre terminologi, nej, det är skogsmissbruk.

Enligt Nagoya-målet 2010 så ska minst 17 procent av ekologiskt representativa och väl sammanhängande nätverk av natur skyddas till 2020. Men som det är nu är endast 1,6 – 3,5 procent produktiv skog officiellt skyddad nedanför fjällskogen.

– Det är dags för myndigheterna och politikerna att sluta gå skogsindustrins ärenden och istället gå naturens och den biologiska mångfaldens ärenden, precis som det är formulerat i lagstiftning, konventioner och miljömål, skriver en av författarna. Främst behövs mera skydd av skog och att ett kalhyggesfritt skogsbruk utvecklas i Sverige.

Skog vid Åbjörntjärn, ett av de inventerade områdena. Foto: Bengt Oldhammer

Skog vid Åbjörntjärn, ett av de inventerade områdena som kan avverkas om det inte skyddas. Foto: Bengt Oldhammer