Gå till innehållet

Protester mot att skog runt populär kallvattenkälla ska avverkas

Den hotade skogen som delvis är ganska gles tall och granskog som har gallrats en gång tidigare.  Foto: Ellen Bergseth

Skogen kring den populära Sandakällan i Nacka, där många hämtar sitt dricksvatten, är avverkningshotad. Källan ligger i ett vattenskyddsområde och dessutom i en nyckelbiotop, enligt Skogens pärlor. Sörmlandsleden passerar källan och inte långt ifrån finns Nackareservatets gräns. Nyligen har en namninsamling startats av gruppen ”Bevara skogen runt Sandakällan” som har fått cirka 900 underskrifter på bara en vecka.

Ellen Bergseth är en av de som har engagerat sig för att stoppa avverkningen. Det är hon som har startat namninsamlingen och Facebookgruppen mot avverkningen. Hon berättar att Sandakällan och dess närområde är speciellt och att flera som hon har pratat med verkar ha en relation till källan. Många hämtar vatten regelbundet, till och med dagligen. Hennes intresse väcktes och hon började läsa på om kallkällor och sedan om skog.

– Jag insåg att om inte jag tar tag i detta så gör ingen det. Det får inte vara lönsamt att hugga ner skog som nyttjas av så många människor och Nacka växer fort nu. Området löper över ett parti av Sörmlandsleden, det får man inte heller glömma.

LÄS ÄVEN: • Bostäder och bensinmack planeras i värdefull gammal skog i Nacka

Engagemanget från Ältabor och Nackabor finns, säger hon men okunskapen är stor. Många tror att det är naturreservat kring Sandakällan, vilket det tyvärr inte är.

Sörmlandsleden går genom skogen ner mot källan. Foto: Kristina Bäck

Syftet med namninsamlingen är framför allt att visa Nackas politiker att det är många som vill ha kvar skogen runt källan. Erstaviks gård äger marken och bedriver skogsbruk. De har avverkningsanmält flera skogsområden i omgivningen. Ett av målen med namninsamlingen är att Nacka kommun ska betala ersättning till Erstavik mot att skogen runt Sandakällan bevaras. Antingen genom att området blir biotopskyddsområde eller genom ett naturvårdsavtal. Ellen Bergseth säger:

– Just nu hoppas vi att Erstavik och Skogsstyrelsen tar fram och formulerar ett naturvårdsavtal. Men ett naturvårdsavtal ersätter max 60% av skogens värde och Erstavik vill ha ersättning för den resterade delen. Det tycker jag är fullt rimligt, bara för att det råkar vara en välbesökt skog och vattenskyddsområde ska skogsägaren inte gå back.

Ellen Bergseth är drivkraften bakom namninsamlingen som redan på en vecka har fått ca 900 underksrifter. Foto: Ellen Bergseth

Själva kallvattenkällan kommer från en utlöpare av Stockholmsåsen som är en cirka 60 kilometer lång rullstensås. Vattnet sägs ha exceptionell kvalitet. Det rinner igenom och renas av grusåsen och är därmed rent och mineralrikt. Åsen sträcker sig i nord-sydlig riktning genom området och vattnet rinner från ett rör ned mot Sandasjön som ligger strax öster om källan.

Många kommer långväga för att hämta sitt dricksvatten här. Det sägs ha exceptionell kvalité eftersom det har runnit genom rullstensåsen och därmed blivit mineralrikt. Foto: Kristina Bäck

Många oroas över att avverkning kring källan kan ha negativa följder för vattnet, att skogsmaskinerna kör sönder den känsliga och sandiga marken där grundvattnet ligger ytligt. Även den välbesökta och närliggande Sandasjön kan påverkas. Dessutom förfulas hela området. Gruppen ”Bevara skogen kring Sandakällan” skriver att de vill att Nacka kommun ska bygga in mera säkerhet i dricksvattenförsörjningen genom att vårda sitt vattenskyddsområde Sandasjön.

Sandasjön är en populär sjö för bad och fiske. Foto: Erik Hansson

– Man behöver inte vara Einstein för att förstå att skogen som växer på åsen där grundvattnet filtreras som sedan mynnar ut i en sjö hänger ihop. Rödlistade arter, som bara trivs vid kallkällor finns där vattnet rinner ner i sjön. Skogen är dessutom i ett vattenskyddsområde (primärt skyddsområde), varför ens riskera att störa ekosystemet! Skogen runt Källan är även del av en grön kil som binder samman Nacka. Grön infrastruktur är något vi kommer behöva planera bättre framöver, säger Ellen.

I namninsamlingens text kan man läsa: ”Vi behöver skydda de grönområden som finns kvar i Nacka för att klara av en ökande befolkning och för att hantera klimatförändringarna”.

Skriv under namninsamlingen här

Del av den avverkningsanmälda skogen, här är gott om blåbärsris. Foto: Kristina Bäck

Mer att läsa