Ökat fokus på biologisk mångfald i riksdagen

Biologisk mångfald på ängen. Foto: Erik Hansson

Tidigare i år sammanställde 550 experter en gemensam rapport som förkunnade att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatförändringarna, men frågan får alldeles för lite utrymme av politiker, enligt FN. Den senaste veckan har den dock fått visst fokus i den svenska riksdagen med den första talesperson för biologisk mångfald i ett svenskt parti och en intressant motion om biologisk mångfald.

Rebecka Le Moine (bevarandebiolog, Årets miljöhjälte 2017) utsågs i slutet av förra veckan till talesperson för biologisk mångfald i Miljöpartiet. Det är första gången som någon svensk politiker tilldelas en sådan titel.

– Utöver min roll som skattepolitisk talesperson ska jag nu också föra talan för den biologiska mångfalden. Förutom utåtriktade aktiviteter som panelsamtal och debatter kommer det också innebär även att utveckla vår politik inom det området, vilket är precis vad som behövs, berättar Rebecka Le Moine.

Hon valdes in i riksdagen i valet 2018 efter en framgångsrik personvalskampanj och har lovat kämpa för artrikedomen som riksdagsledamot.

Hur upplever du att arbetet med biologisk mångfald har gått sedan du kom in i riksdagen?
– Trots det parlamentariska låste läget tycker jag att det har gått bra. Jag har varit ute i landet och träffat folk och föreläst om biologisk mångfald samtidigt som jag skrivit naturmotioner. I Miljöpartiet är vi eniga om att biologisk mångfald ska prioriteras, så tillsammans har vi i partiet tagit ett tydligare grepp kring naturpolitiken, med syfte att hotet mot arterna ska få samma fokus som klimatarbetet.

När det gäller medvetenheten om frågan hos andra politiker i riksdagen anser Rebecka Le Moine att det finns intresserade politiker i flera partier, men att frågan inte är tillräckligt högt prioriterad.

Även en motion för biologisk mångfald
Det är inte bara Miljöpartiet som gett biologisk mångfald uppmärksamhet på sistone. Vänsterpartiet lämnade i förra veckan in en motion om ämnet. Den innehåller 23 förslag till riksdagsbeslut om allt från skogsbruk till fiske.

Här är några av punkterna:
• Sverige inom FN och EU bör verka för att uppdatera det juridiska ramverket så att det blir ett kraftfullt verktyg för att förhindra brott mot naturen (ekocid) genom att inkludera ekocid i Romstadgan.
• Bergsstaten inom Sveriges geologiska undersökning (SGU) inte ska kunna bevilja undersökningstillstånd i områden som är klassade som naturreservat, Natura 2000-områden eller världsarvsområden.
• Sverige bör införa ett totalförbud mot allt riktat fiske av ål.
• En nationell målsättning för areal kalhyggesfritt skogsbruk bör ingå i miljökvalitetsmålet Levande skogar.
• Regeringen bör ges i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på lagstiftning så att avverkning av skogar med höga naturvärden stoppas.
• Miljöhänsynen ska stärkas genom att effektiva sanktionsmöjligheter införs för brott mot hänsynsreglerna i skogsvårdslagen.

Kanske kan den biologiska mångfalden äntligen börja få den uppmärksamhet den förtjänar?