Naturvänliga trädgårdar gör skillnad för fåglar

En naturvänlig trädgård med höga träd kan göra skillnad för fåglar långt utanför tomten. Foto: Erik Hansson

En trädgård som förser fåglar med mat, skydd och vatten går skillnad långt utanför tomtgränsen. Det visar forskare i USA i en ny studie.

Forskarna vid USDA Forest Service jämförde sex skilda områden i sex städer; fristående parkområde, parkområde intill bostadsområden, två olika naturvänliga trädgårdar och två trädgårdar dominerade av gräsmattor (en som använde mycket och en som använde lite gödsel). De kom fram till att det över lag var fler fågelarter i trädgårdarna jämfört med i parkerna, men i parkerna hittades fler arter som var i behov av naturvårdsinsatser. Det sågs framför allt vanligare fågelarter i trädgårdarna.

Sämst var den biologiska mångfalden i trädgårdar som dominerades av gräsmatta och som använde mycket konstgödsel.

I trädgårdarna fanns en stark koppling mellan antalet fågelarter och hur mycket stora träd som växte i närheten. Ju fler stora trädkronor, desto fler fågelarter. Platser med stor andel hårdgjorda ytor som asfalt, trall, pool och grusade områden uppvisade färre fågelarter.

Forskarna påpekar att ett bra sätt att få bostadsområden att bidra till att bevarandet av fågelarter är att uppmuntra naturvänliga trädgårdar. För att klassas som en naturvänlig trädgård måste den erbjuda vatten, mat, skydd och lämpliga platser att föda upp ungar, samt använda sig av hållbart odlande (inga kemikalier eller invasiva växtarter). Sådana trädgårdar kan påverka mångfalden av fåglar i hela regionen positivt.

– Den här studien visar att när folk sköter sin mark med naturen i åtanke kan de bidra till naturvårdsinsatser, säger ekologen Susannah Lerman vid USDA Forest Service, som ledde studien.

LÄS ÄVEN:
• Poängtabell för biologisk mångfald i trädgården
• Guide till insatser för biologisk mångfald
• Odla vilda växter – hjälp den biologiska mångfalden
• Trädgårdar har ”central roll” för pollinatörer
• Buskar och träd som gynnar biologisk mångfald

Källor: Ecological Applications och USDA Forest Service – Northern Research Station