Gå till innehållet

Naturföreningar och myndigheters löften för att gynna biologisk mångfald

Biologisk mångfald på en äng. Foto: Erik Hansson

På den biologiska mångfaldens dag 22 maj firade Internationella Naturvårdsunionen IUCN 70 år. I present fick de bland annat löften från de elva svenska medlemmarna om hur de ska jobba med biologisk mångfald fram till år 2020. Här är löftena, sammanfattade av WWF.

IUCN grundades 1948 och idag är över 1300 organisationer över hela världen medlemmar i unionen. Dessutom deltar ungefär 10 000 experter i organisationens arbete med att “samla, analysera och tillgängliggöra värdefull kunskap om hållbar utveckling med bevarad biologisk mångfald och uppnådda klimatmål”.

LÄS ÄVEN: • Uppdaterad rödlista – 13 procent av fågelarterna globalt hotade

På den biologiska mångfaldens dag samlades de elva svenska medlemmarna på Ulriksdals slott i Stockholm för att avge löften om hur de ska arbeta för att gynna den biologiska mångfalden fram till år 2020. Här är de löften som de presenterade till IUCN under dagen.

ArtDatabanken
• Bedöma utdöenderisken för minst 20 000 arter inför den nya Rödlistan som släpps 2020.
• Ta fram data om arter och naturtyper i EU:s naturvårdsdirektiv, så att Sverige kan bidra till att dessa uppnår gynnsam bevarandestatus.
• Presentera kunskapen om Sveriges arter i ny webbportal så att arter inte påverkas negativt till följd av brist på information.
• Ta fram innehållet till nästa och avslutande Nationalnyckel om bladmossor.
• Engagera allmänheten i kartläggning av Sveriges flora och fauna.

LÄS ÄVEN: • IUCN: Massutrotningen av arter är mer omfattande än vi trott

Centrum för biologisk mångfald (CBM)
• Utveckla forskningen kring hur människans negativa påverkan på biologisk mångfald kan reduceras kraftigt och hur ekosystemtjänster kan nyttjas hållbart och fördelas rättvist.
• Producera och sprida kunskap om det komplexa samspelet mellan biologisk mångfald och samhällsutveckling.
• Informera och utveckla nära samarbete med beslutsfattare, myndigheter, organisationer och företag för att gynna integreringen av biologisk mångfald.
• Skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig kunskapsproduktion och bland annat utveckla samspel mellan forskning, praktik och traditionell kunskap.

Coalition Clean Baltic
• Arbeta för att skydda och förbättra Östersjöns miljö genom att stötta implementeringen av SDG-målen, HELCOM BSAP samt relevant EU-lagstiftning.
• Stötta utvecklingen av ekosystembaserat fiske och ta fram en ny vision för Östersjöfisket.
• Jobba för implementering av åtgärder för att skydda hotade arter som lax, ål och tumlare och sprida information om dem, samt om förvaltning av skyddade områden.
• Säkra civilsamhällets deltagande i Östersjöarbetet genom utbildning och informationsspridning.
• Följa stora infrastruktur- och utvecklingsprojekt och säkerställa att de inte utvecklas i riktning som hotar Östersjöns miljö.

LÄS ÄVEN: • IUCN: Förbjud inrikeshandel med elfenben

Naturhistoriska riksmuseet
• Ge besökare ökad insikt om bland annat biologisk mångfald, geovetenskapliga värden, klimatfrågan och behovet av en hållbar utveckling i världen.
• Utöka museets digitala pedagogiska stöd till skolor i frågor kring biologisk mångfald.
• Vidareutveckla analysmetoder för att beskriva minst 100 nya arter för vetenskapen per år och genom storskalig sekvensering av miljöprover påskynda kartläggningen av planetens fauna och flora.

Naturskyddsföreningen
• Engagera människor i miljöarbetet inte minst genom att bidra till att bygga upp kunskap om naturen med medborgardata.
• Arbeta för att de kvarvarande skyddsvärda skogarna i Sverige undantas avverkning och ges ett långsiktigt skydd.
• Arbeta för att regeringen avsätter tillräckliga resurser i statsbudgeten för ersättningar till berörda markägare och till administrativa resurser för genomförande av skyddet framför allt på länsstyrelserna.
• Arbeta för att kunskapen om värdefulla skogar ökar. Både genom nyckelbiotopsinventeringen och genom att föreningen själv gör sitt yttersta för att fortsätta att inventera och kartlägga skyddsvärda skogar som behöver ges ett statligt långsiktigt skydd.

Nordens Ark
• Fortsätta leda, fördjupa och bredda samarbetet i bevarandeprojekt och avelsprogram för hotade arter
• Utbilda och informera om artbevarande och uthålligt bruk av naturen och hur man kan ändra sina vanor och beteenden så att även artbevarande får genomsyra många aktiviteter i vår omvärld.
• Fortsätta vårt konkreta arbete i Sverige med återinplantering och förstärkning av hotade arters populationer genom uppfödning och utsättning. Exempelvis kommer vi att sätta ut 80 fjällgäss, 1000-4000 grönfläckiga paddor, 20 st större ekbock, minst 200 bredbandad ekbarkbock, 20 st mnemosynefjäril och 9 st vitryggiga hackspettar.

LÄS ÄVEN: • IUCN: Havens uppvärmning kan bli vår generations största utmaning

ProGEO
• Fortsätta att arbeta för att IUCN:s mål om geologisk mångfald och geologiskt arv ska nås.
• Verka för att naturen ses i sin helhet där beroendet och samspelet mellan den geologiska och biologiska mångfalden är en grundläggande funktion och att dessa faktorer utgör grunden för ekosystem och att förlusten av dessa system skapar utarmning av biologisk mångfald och är en av de största orsakerna till att världen ständigt förlorar arter.
• Engagera sig inom IUCN:s kommittéarbete, påverkansarbete i policyfrågor och politiska frågeställningar, exempelvis inom naturskydd, ekosystemtjänster och hållbarhetsfrågor.
• Verka för ökat skydd av geologisk mångfald som skapar förutsättningar för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Regeringskansliet (Miljödepartementet)
• 150 000 hektar ska skyddas mellan åren 2012 till 2020. Med de satsningar som regeringen lagt in i budget för 2019 kommer detta arealmål att uppnås.
• Jag lovar att, om jag får möjlighet att fortsätta som miljöminister efter valet, slåss för att Sverige ska uppnå den del av etappmålet som rör formellt skydd av skogsmark till år 2020.
• Sverige har redan nått 10 procents-målet för skydd av marina skyddade områden räknat i areal, men kvalitetsarbetet måste växlas upp ytterligare.
• Jag lovar att regeringen, i samarbete med IUCN kommer påbörja arbete med ekosystembaserad förvaltning av haven kopplat till bland annat havsplanering och utvecklingsfrågor.

LÄS ÄVEN: • Exploatering, jordbruk och skogsbruk största hoten mot rödlistade arter

Skansen
• Utveckla arbetet med information om samspelet mellan människa djur och natur.
• Ge skolklasser och liknande grupper på besök organiserad, upplevelsebaserad undervisning om hållbarhet, biologisk mångfald, djur och natur.
• Öppna Baltic Sea Science Center senast 2019 som ska vara ett unikt upplevelsecenter för Östersjöns biologiska mångfald.
• Ha totalt 1500 bokade skolklasser senast 2020 i organiserad undervisning om biologisk mångfald och hållbarhet. Därutöver ska minst lika många skolklasser bedriva egen undervisning på Skansen.
• Skansens gäster ska ges större utrymme att reflektera över hållbarhet och biologisk mångfald på ett positivt sätt.

Svenska Jägareförbundet
• Stimulera och kompetensförsörja jägarna för att vårda viltets livsmiljöer och reglera viltstammarna.
• Gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att skapa variation i landskapet med biotopvårdande viltvårdsinsatser.
• Fungera som ”early warning system” åt staten när det gäller förändringar i naturen som observeras av Sveriges 300 000 jägare när de vistas i naturen.
• Leda projekt för att bekämpa de invasiva arterna mårdhund och mink så att mårdhunden inte får en större etablering i landet och så att skador av minken minimeras.
• Under 2018–2024 sprida information om olika invasiva arter till jägarkåren och att uppmana till rapportering av deras förekomst.

Världsnaturfonden WWF
• Arbeta för klimatet, påverka världsledande företag att skärpa sin klimatpolicy och genom satsningen ”One Planet Cities” förmå hundra städer i världen att ha åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
• Satsa 5 miljoner euro per år till lokalt arbete för skogsskydd i världen och ha påverkat majoriteten av de svenska 20 mäktigaste skogsaktörerna att sätta tydliga mål för ökad miljöhänsyn i skogsbruket inklusive hela produktkedjan.
• Satsa 6,5 miljoner euro årligen för artskydd och för att bekämpa olaglig handel med hotade arter.
• Vara pådrivande och stötta utvecklingen av en internationell överenskommelse för att skydda havsområden utanför nationell jurisdiktion.
• Producera fisk-, kött- och klimatguider för att vägleda konsumenter till mer ansvarsfullt och miljömässigt handlande.
• Stärka kapaciteten för utsatta grupper bland etniska minoriteter, lokalbefolkningar, kvinnor och barn för att kräva sina rättigheter till rättvis fördelning av hållbart nyttjade naturresurser

Källa: WWF

Mer att läsa