Gå till innehållet

Minst dubbelt så många växtarter runt ekologiska odlingar

Forskare har under årtionden följt fält som ställt om från konventionell odling med större mängder bekämpningsmedel till ekologiskt odlade grödor med betydligt mindre gifter. De kunde se att de ekologiska odlingarna i snitt hade mer än dubbelt så många växtarter.

Studien, från Lunds universitet, gjordes på 88 olika fält i Skåne och följdes i upp till 35 år. Alla fält har gått över från konventionell odling till ekologisk odling och därmed kraftigt minskat mängden bekämpningsmedel i odlingarna. Det är “välkänt att ekologiskt jordbruk gynnar biologisk mångfald och kan mildra en del av de negativa effekter som uppstår vid jordbruk”, skriver Lunds universitet. Nyligen konstaterades exempelvis i en annan studie att bekämpningsmedlet är det största hotet mot fjärilar.

Ökning även efter 30 år

I den nya studien kunde forskarna se att antalet växtarter fortsatte öka även efter lång tid – även 30 år efter övergången till ett jordbruk med mindre växtbekämpningsmedel. Det var något som förvånade Romain Carrié, forskare på Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet och studiens ledare.

– Det betyder att det tar ett tag innan det ekologiska jordbrukets fulla potential för biologisk mångfald slår igenom, och att vi därför hittills har underskattat de fördelar som ekologiska metoder ger. Våra resultat tyder på att man måste beakta en viss fördröjning efter en omställning för att inte underskatta nyttan för miljön.

Bekämpningsmedel har långvariga effekter

Studien visade också att växter känsliga för herbicider (gifter som dödar “ogräs”) tog längre tid på sig att komma tillbaka på spannmålsfälten efter omställningen från konventionellt jordbruk. Detta tyder på att dessa bekämpningsmedel har en långvarig effekt även efter att man slutat använda dem på gården, säger Romain Carrié.

– Vi hoppas att beslutsfattare och policymakare tar del av slutsatserna och att vi kan inspirera till nya styrmedel för att stimulera omställningen till ekologiskt jordbruk för att bevara den biologiska mångfalden, säger Romain Carrié.

Läs mer om ekologiskt lantbruk

Ekologisk odling tillåter inte användning av syntetiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Därmed bidrar dessa odlingar till högre biologisk mångfald både i form av fler arter och fler individer av varje art, enligt forskningen. Även om de vilda åkerväxter försämrar skörden något så kan de hållas efter med mer skonsamma metoder och istället bidra med värdefulla ekosystemtjänster i jordbruket så som ökad pollinering och biologisk bekämpning av skadedjur.
Källa: Lunds universitet

Källor: Lunds universitet och Journal of Applied Ecology

Mer att läsa