Militären spränger i rödingens lekområden i Vättern

Isen rör sig i Vätterns kraftiga vågor. Foto: Robin Eriksson

Isen rör sig i Vätterns kraftiga vågor. Foto: Robin Eriksson

Granater sprängs denna vecka i Vättern vid ett vattenområde som är skyddat enligt lag. Det är Försvarets Materialverk (FMV) som har fått tillstånd av länsstyrelsen i Västra Götaland att spränga mitt i rödingens barnkammare och vid en mycket olämplig tidpunkt. Föreningen Aktion Rädda Vättern överklagade beslutet men fick avslag.

– Denna fråga är av så allvarlig karaktär att den måste tas upp som en fråga i riksdagen och ärendet måste komma upp på regeringens bord. Att skjuta spränggranater i närheten av rödingens lekområden och dessutom i Vättern som är Sveriges viktigast dricksvattentäkt. Det måste, enligt sunda förnuftet, anses vara ett allvarligt miljöbrott!, säger Bengt Eriksson i Aktionsgruppen Rädda Vättern.

Det var i början av december som länsstyrelsen i Västra Götaland godkände skjutningarna med 140 spränggranater i rödingens lekområden. Föreningen Aktion Rädda Vättern överklagade, men utan resultat. I överklagandet hänvisar aktionsgruppen till att det har varit en jävsituation eftersom länsstyrelsen agerar både som samrådare i fiskefrågor och som tillsynsmyndighet. De menar också att en mängd felaktigheter har begåtts både i tillståndet för sprängningar och i efterföljande samråd.

Länsstyrelsen utfärdade det ursprungliga tillståndet för skjutningarna 2010. Syftet var i första hand att undvika brisant (högexplosiv) ammunition i Vättern. Tillståndet försågs även med villkor 11, som innebär att FMV måste få med sig Fiskeriverket i ett samråd för att kunna spränga granater i sjön. Fiskeriverket upphörde 2011 och funktionen som samrådsmyndighet för fiskefrågor har därefter överförts till Länsstyrelsen, det vill säga samma myndighet som utfärdat tillståndet, vilket skapar en jävsituation.

Aktionsgruppen Rädda Vättern skriver i ett pressmeddelande att det är oerhört upprörande att myndigheterna tillåter övningsskjutningar med tung ammunition, raketer och granater i Vättern, en av Sveriges största dricksvattentäkter.

– Denna rovdrift med naturresurser och miljöförstörande verksamhet i en livsviktig dricksvattentäkt trodde vi tillhörde en svunnen tid. Men det pågår fortfarande och det sker med myndigheternas goda minne. Sveriges miljölagstiftning framhålls ofta som ett föredöme för andra länder, men det som pågår nu visar en skrämmande brist på hänsyn, säger Bengt Eriksson i Aktionsgruppen Rädda Vättern.

Nyligen fick aktionsgruppen veta att FMV nu ansöker om ytterligare granatskjutningar i Vättern för att fortsätta sina granatsprängningar vecka 3. Dessutom vill de spränga ytterligare 100 granater den 8-12 februari.

– Enligt FMVs tillstånd från 2010 så ska FMV i sin ansökan ange ’synnerliga skäl’ till granatskjutningar i närheten av dessa fredade områden – där man inte ens får bedriva metfiske. Men FMV har inte åberopat några synnerliga skäl i sin ansökan och länsstyrelsen i Västra Götaland har inte heller begärt detta när de gav sitt tillstånd i början av december 2015, säger Bengt Eriksson och fortsätter:

– Dessa skjutningar är speciellt allvarliga under nuvarande period när leken precis är avslutad, rommen har kläcks och fiskynglen är mycket känsliga för de tryckvågor som uppstår, oavsett om granaterna exploderar ovanför vattenytan eller under.

Hela Vättern med dess stränder och öar är ett riksintresse enligt miljöbalken. Stora delar av Vättern är även Natura 2000-områden, som lyder under fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. I början av januari skickade aktionsgruppen ett brev till Förvaltningsrätten. Aktionsgruppen begärde då att pröva om länsstyrelsens beslut innebär en rättssäker tillämpning av miljöbalken. Begäran avslogs.

Källa: Pressmeddelande, Bengt Eriksson, Aktion Rädda Vättern