Gå till innehållet

“Lämna skogen i Biente ifred, Sveaskog”

Den avverkningsplanerade naturskogen vid Bientie är en viktig renbetesmark. Leif Lundberg står med ryggen till. Skogen har inventerats av Fältbiologerna och de fann även rödlistade arter. Foto: Björn Mildh.

I ett brev till Sveaskog skriver skogskämpen Björn Mildh och Leif Lundberg från Maskaure sameby att bolaget måste dra tillbaka sin avverkningsanmälan på naturskogen Bientie väster om Arvidsjaur i Norrbotten. Skogen ligger på en stor myrholme mitt i samebyns Maskaure renbetesmarker.

Maskaure sameby kräver att få ha kvar skogen, den är viktig som renbetesmark och detta vet Sveaskog om. Gamla skogar som denna har gott om hänglavsbärande träd och renarna äter dessa lavar. Om skogen avverkas och markbereds så förstörs renbetet för flera decennier framöver. Rennäringen räknas som ett riksintresse och även detta vet Sveaskog, skriver Björn och Leif. Men trots det så menar bolaget att skogen som helhet inte är skyddsvärd och därför kan avverkas.

Läs även: Naturskyddsföreningen: Sveaskog vill inte ha med vittnen i möten med samebyar

I Björn och Leifs brev till Sveaskog står det:
– Sveaskog vet också att skogar på myrholmar inte skall avverkas. Bientie omges på tre sidor av myr- och skogsmosaik som enligt Skogsstyrelsens definition klassas som nyckelbiotop. Skogen är en gammal höjdläges naturskog som håller höga naturvärden.

För att komma till skogen så måste dessutom en ny väg brytas genom en nyckelbiotop för virkestransport och markberedning. På en karta så framgår det att även delar av det avverkningsplanerade området har varit nyckelbiotop, det vill säga skog med så höga naturvärden att den ska sparas. Björn skriver i brevet att Sveaskog har tigit om detta och i tysthet nerklassat nyckelbiotoperna för att kunna avverka dem.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog vill avverka gammelskog- hävdar 100% ansvar

Någon naturvärdesbedömning har inte heller redovisats som ska göras innan avverkning. I SVT Aktuellt 25 mars så bekräftar Helene Samuelsson, kommunikations- och hållbarhetschef på Sveaskog detta och säger att ingen naturvärdesbedömning för Bientie är gjord ännu. Men likaså är skogen redan avverkningsplanerad. I Björn och Leifs brev till bolaget skriver de att Sveaskog upprepade gånger intygat att en naturvärdesbedömning alltid utförs i samband med att skog avverkningsplaneras. Något som inte stämmer i detta fall.

Brevet avslutas så här:
– Bolaget säger på sin hemsida att Sveaskogs skogsbruk har ett högre syfte. Börja i så fall med att respektera vår urbefolkning samernas rättigheter. Lämna skogen i Bientie ifred!

LÄS ÄVEN: • Tolv miljöorganisationer till Sveaskog: Sluta avverka skyddsvärd skog

Fältbiologerna har inventerat skogen i Bientie tidigare och funnit en rad rödlistade arter, exempelvis harticka, granticka, ullticka, rosenticka och ostticka samt rödlistade lavar. I skogen lever även lavskrikor och de finns med i EU:s fågeldirektiv.

Mer att läsa