Kroppsstorlek och livsmiljö styr hur rädd ett djur är för människor

Vit pelikan i Donaudeltat. Foto: Erik Hansson

Vit pelikan i Donaudeltat. Foto: Erik Hansson

Kroppsstorlek och livsmiljö styr hur rädd ett vilt djur är för människor, enligt en ny studie. 

En grupp forskare ledda av professor Daniel Blumstein, från UCLA College i USA, har analyserat 75 rapporter som involverar 212 djur. De flesta var fåglar men också däggdjur och ödlor. Forskarna beräknade arternas tolerans för mänsklig påverkan genom att jämföra hur långt bort ett djur befinner sig från en människa innan det tar till flykt.

Resultaten visar att fåglar i urbana områden med tät befolkning är mer toleranta mot människor än fåglar som lever på landsbygden. Stora fåglar är mer toleranta än småfåglar. Att stora fåglar är mer toleranta mot mänskliga störningar förvånande forskarna eftersom man har trott att stora djur är de som oftast tar till flykt först i mötet med människor.

Studien är en del av en rapportserie som Blumstein med kollegor utför om hur människors närvaro i djurens livsmiljö ändrar djurens beteende. Den nya rapporten visar att stora djur störs mer av människors närvaro i otillgängliga områden. Men om människornas närvaro verkar ofarlig så lär sig de stora djurarterna så småningom att människan inte är ett hot.

– Denna upptäckt vänder upp och ned på tidigare rekommendationer om att stora arter är mer sårbara för mänskliga störningar. Det kostar på för ett djur att reagera med rädsla inför människor och därför vill de inte bli rädda i onödan, säger Blumstein i en intervju till UCLA Newsroom.

Andra faktorer som exempelvis fåglars diet, om de lever i en öppen miljö och äggantal, har också en del inverkan på toleransen mot mänskliga störningar. Dessa faktorer är dock inte lika påfallande som skillnader mellan stadsfåglar och landsortens fåglar, samt kroppsstorleken.

Diogo Samia, studiens huvudförfattare, säger till UCLA att småfåglarna i studien inkluderar kollibrier medan stora fåglar innefattar pelikaner och havstrutar. Forskningsresultaten kan styra upp det framtida naturskyddet. När småfåglar ska skyddas så är det viktigt att skapa förutsättningar för ostörda miljöer dit människor inte kommer. Detta eftersom de inte tål störningar lika bra som stora fåglar. Ekoturism är därför mer lämpad för stora arter än man tidigare trott eftersom stora djur är bättre på att tolerera mänskliga störningar, enligt rapporten.

Källor: Nature CommunicationsUCLA