Kritik mot jubilerande FSC – 20 år av greenwashing?

FSC-bolag avverkar i Melakträskliden och kör sönder mark, Norrbotten. Foto: Björn Mildh

FSC-bolag avverkar och kör sönder FSC-certifierad mark i Melakträskliden, Norrbotten. Foto: Björn Mildh

I år firar FSC att de funnits i Sverige i 20 år. ”I tjugo års tid har vi arbetat för ett ansvarsfullt skogsbruk i Sverige, och vi har kommit en bra bit på vägen” skriver FSC om sin jubilerande verksamhet. Men enligt många som är insatta i skogsfrågor så är FSCs certifiering inte att lita på.

Den här artikeln är baserad på intervjuer med Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen och aktiv inom skogsfrågor sedan många år, Elin Götmark från Föreningen Skydda Skogen och Eva Mattsson på Svenska FSC.

Naturvårdare har ofta uppmärksammat att naturvärdesträd och gammal skyddsvärd naturskog kalavverkats och att mark har körts sönder av FSC-certifierade bolag i Sverige. Enligt FSCs egen standard ska inte nyckelbiotoper, naturvärdesträd eller skyddsvärd skog avverkas. FSC ska värna om ett hållbart skogsbruk där körskador inte ingår, men verkligheten är en annan ute i skogen.

Här är tre exempel där FSC-bolag bryter mot standarden:

1. Skyddsvärd naturskog avverkades

2013 högg FSC-certifierade Holmen skog med höga naturvärden vid Ströms Vattudal i Jämtland. De fick då en tillsägelse från FSC och Holmen ålades att förbättra sina rutiner.

2014 inventerade Fältbiologerna avverkningsanmäld skog i området som visade sig hålla nyckelbiotopskvalité. Avverkningsanmälningarna var inskickade innan Holmens rutiner hade förbättras, FSC rapporterade det som en ”mindre avvikelse”.

LÄS ÄVEN: • Om Holmen skog i vår artikelserie om avverkning av skyddsvärda skogar.

2016 gjorde Föreningen Skydda Skogen återbesök i samma trakter och inventerade skog med höga naturvärden som Holmen avverkningsanmält igen, men denna gång efter att rutinerna skulle ha förbättrats. Tack vare ideella krafter har Skogsstyrelsen nu gjort nyckelbiotoper av några av dessa områden.

Foto: Elin Götmark

Ett av de områden vid Ströms Vattudal i Jämtland som Skogsstyrelsen gjorde nyckelbiotop av i år, tack vare ideella naturvårdare. Foto: Elin Götmark

2. Körskador

I Melakträskliden i Norrbotten har FSC-certifierade Sveaskog lämnat körskador. FSC-certiferaren har bedömt detta som en ”mindre avvikelse”.

Körskada Melakträskliden i Norrbotten, av FSC-certifierade Sveaskog. Foto: Björn Mildh

Körskada Melakträskliden i Norrbotten, av FSC-certifierade Sveaskog som också äger marken. Foto: Björn Mildh

3. Naturvärdesträd fälldes

Flera naturvärdesträd har avverkats vid Nilsberget i Norrbotten av FSC-certifierade Sveaskog på FSC-certifierad mark.

Ett naturvärdesträd har avverkats. Foto: Björn Mildh

Ett naturvärdesträd vid Nilsberget har avverkats. 2013. Foto: Björn Mildh

LÄS ÄVEN: • Mellanskog avverkade naturvärdesträd i fjällnära skog

Även om skogsbolagen är certifierade så faller kraven bort om inte markägaren också är FSC-certifierad, vilket många privata markägare inte är. Ett skogsbolag med certifiering kan därför avverka nyckelbiotoper om de ligger på ocertifierad mark.

Ett exempel:
Hösten 2012 kalavverkade FSC-certifierade Sveaskog en urskogsartad granskog trots att de visste att Skogsstyrelsen klassat skogen som en nyckelbiotop. Det var en privatägd skog vid naturreservatet Guortesliden i Norrbotten. Ägaren ville avverka skogen och ifrågasatte nyckelbiotopsbedömningen. Då gjorde Skogsstyrelsen en ny bedömning och fastställde på nytt samma klassning och gränsdragning. Markägaren ville ändå avverka och vände sig till FSC-certifierade Sveaskog som därefter kalhögg nyckelbiotopen.

LÄS ÄVEN: • Hedersmedlem i Naturskyddsföreningen: Sveaskog er naturvård fungerar inte!

Avverkad nyckelbiotop Gourtesliden i Norrbotten. av FSC-certifierade Sveaskog. Foto: Björn Mildh

Avverkad nyckelbiotop Gourtesliden i Norrbotten. av FSC-certifierade Sveaskog 2012. Foto: Björn Mildh

Ett annat exempel:

Gammelskogen hamnar i flisen 2016: Stora Enso, Bergvik Skog och Mellanskog har alla någon form av FSC-certifiering men samlar in och flisar gamla skyddsvärda träd i Dalarna. Dessa träd kan komma från ocertifierad privatägd mark. Tusentals träd som hade varit lämpliga boplatser för fåglar blir biobränsle:

Gammelskog blir flis

Vedupplag med flera stora träd som var viktiga för skogens ekosystem om de hade fått stå kvar, men de blev flis istället, 2016. Foto: Bengt Oldhammer

LÄS ÄVEN: • Dalarnas sista naturskog snitslad för avverkning

Certifierarna är betalda av skogsbolagen, något som gör att deras opartiskhet ofta ifrågasätts av naturvårdare. Certifierarna hinner heller inte granska alla avverkningar. Skogsstyrelsen hinner heller omöjligt inventera alla skogar som ska avverkas. Om Skogsstyrelsen inte har gjort en skog till nyckelbiotop så avverkas den trots rödlistade och ovanliga arter.

Öjberget i Jämtland var det sista sammanhängande skogsområdet i ett gigantiskt hyggeslandskap. I princip finns där bara ungskogar och hyggen med några kantzoner och lite hänsynsytor. Ändå så avverkades naturskogen vid Öjberget av FSC-bolag på FSC-certifierad mark. Skogsstyrelsen hade inte bedömt området som en nyckelbiotop. En inventering av ideella inventerare hittade mer än 240 fynd av 24 rödlistade arter.

Öjberget innan avverkning, avverkades av FSC-certifierat bolag på certifierad mark. Foto: Olli Manninen

Öjberget efter avverkning

Öjberget efter avverkning. Foto: Malin Sahlin

Systemet är uppbyggt på ett sätt som kan upplevas som krångligt av en privatperson som vill veta om ett skogsbolag har brutit mot FSC-standarden. På FSC:s Sverige kontor kan de inte svara direkt på frågan ”Har detta skogsbolag brutit mot FSC-standarden?” Frågeställaren hänvisas att ta kontakt med markägaren och skogbolagets certifierare istället. Tredje part-certifierarna, bär hela ansvaret att se till att standarden följs.

Konsumenter luras att tro att FSC-certifierat trä kommer från ett hållbart skogsbruk. Men ett hållbart skogsbruk är sällan förenligt med det storskaliga kalhyggesbruk som råder i Sverige. Det finns mycket forskningsunderlag som visar på hur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart skogsbruk kan föras, något som FSC bör stödja. Enligt många kunniga naturvårdare står inte FSC idag för ett ansvarsfullt skogsbruk i Sverige och det är lång väg kvar.

Artikeln baseras på material från:

• Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen och aktiv inom skogsfrågor sedan många år (exemplen Melakträskliden, Nilsberget, Gourtesliden).
• Elin Götmark från Föreningen Skydda Skogen (exemplet Källs Vattudal, Jämtland)
• Exemplet ”Gammelskog blir flis”, på artikel skriven av Göran Rönning och Bert Andersson (Fauna och Flora årg. 110:4, 2015, sid 23-25),
• Information via mail och telefon med Eva Mattsson på Svenska FSC