Kina återplanterar skogar men bidrar till ökad avverkning i andra länder

Bambuskog, Kina. Foto: Steve Webel via Flickr

Bambuskog, Hunan, Kina. Foto: Steve Webel via Flickr

1998 skedde stora översvämningar i avskogade delar av Kina. Det ledde till en plan där 40 miljoner hektar mark skulle återplanteras med träd fram till 2020. Satellitbilder visar nu att återplanteringen delvis har lyckats. De trädbevuxna ytorna har ökat med 1,6 procent mellan 2000 och 2010, enligt en analys nyligen publicerad i Science Advances. Men följden av minskad avverkning i Kina har blivit att landet istället importerar stora mängder timmer från skogar i andra länder, vilket innebär kalavverkningar där istället.

Kinas ekonomi har vuxit i årtionden samtidigt som invånarna har blivit fler. Något som lett till utplåning av stora skogar för att ge plats åt jordbruk. När skogarna avverkades följde erosion och översvämningar, vilket bland annat skedde 1998. Då dog ungefär 4 000 människor, miljoner invånare drevs på flykt och skadorna blev dyra.

Kina införde då ett program “Natural Forest Conservation Program” (NFCP), och började plantera träd. Michigan State University i USA har använt satellitbilder för att analysera Kinas återskogning mellan 2000 till 2010. Bilderna visar att det skett en övergripande ökning av träd. I analysen ingår både plantager och naturskog. Författarna menar att även avverkningsförbud och kontroll av olaglig avverkning har haft betydelse för återhämtningen av flera skogar. Ett annat NFCP-projekt som främjat återväxten av skog är stöd till bönder för att plantera träd i sluttningar, där det är för brant att odla.

Att det har blivit mer skog i Kina är positivt för klimatet eftersom skog lagrar kol och effekten märks i den globala kollagringen, enligt analysen.

Men samtidigt som Kina har minskat sin skogsavverkning på hemmaplan har Kina blivit en av världens största timmerimportörer. Mellan 2000 och 2010 har de importerat timmer för flera miljoner dollar från Sydostasien, Madagaskar och Ryssland. Något som innebär att Kina förvärrar avskogning, både laglig och olaglig, i andra regioner runt om i världen. Författarna vill därför att Kina uppmärksammar den påverkan de har i andra länder, speciellt vad gäller avverkning av skogar med stor biologisk mångfald.

Källa: Science Advances