I stort sett oförändrad utsatthet för kvinnor i skogsbranchen

Avverkat träd. Foto: Erik Hansson

”Ett till synes oförändrat problemområde”. Det kallar en ny rapport kvinnors utsatthet för könsdiskriminering och kränkningar inom skogssektorn. Två av fem kvinnor har utsatts i det dagliga arbetet. Värst är det för kvinnor som jobbar med avverkning eller har chefspositioner.

Den nya rapporten har jämfört enkätsvar från 2011 med 2021. Sedan förra undersökningen 2011 har både #metoo och den branschspecifika #slutavverkat visat att det finns omfattande problem med sexuella trakasserier, kvinnors utsatthet och ojämställda normer och kulturer inom skogsbranschen. Trots det har väldigt lite hänt under de här tio åren.

Vissa svar i enkäten 2022 tyder på en något mer jämställd bransch som till exempel fler kvinnliga chefer på låg- och mellannivåer, men samtidigt har hela tre av fem kvinnliga chefer upplevt könsdiskriminering eller kränkningar.

36 % av kvinnorna som svarade på undersökningen anger att de på grund av sitt kön någon gång känt sig negativt särbehandlade eller diskriminerade i sitt arbete. För de kvinnor som jobbar inom skogsbolag (inklusive Sveaskog) är ytterligare några procent utsatta.

– Vi hade så klart hoppats på större positiva förändringar, men tyvärr ser vi bara små skillnader från 2011. Det kan upplevas nedslående att förändringen går så långsamt. Den här typen av undersökningar är nödvändiga, då de belyser missförhållanden och kan ligga till grund för det fortsätta förändringsarbete som vi alla behöver göra, säger Elias Andersson, forskare inom arbetsvetenskap och en av rapportens två författare.

Rapporten lyfter också andra skillnader mellan könen i skogsbranschen. 28 procent av kvinnorna har angett intresse för hållbarhet och miljö som en anledning till att de sökte sig till skogsbranschen jämfört med bara 17 procent av männen. Bland de som lämnat branschen anger ungefär dubbelt så många kvinnor att det berodde på att ”mitt och skogsbrukets/företagets synsätt gick inte att förena” eller ”dålig arbetsmiljö”.

De mest kvinnodominerade arbetsområdena är lagövervakning, tillsyn och natur- och miljövård. Mest mansdominerade är avverkning, inköp och försäljning. Bland de kvinnor som arbetar inom avverkning har nästan 40 procent upplevt negativ särbehandling eller diskriminering på grund av kön.

Källor: SLU och rapporten ”Tio år med jämställdhet på agendan