Hur påverkas fågellivet av den planerade enorma vindkraftpark i Skagerrak?

Utsikt från Valöns naturreservat. Vindkraftparken kommer vara drygt 4 mil ut i havet och därmed knappt synliga i horisonten, däremot är frågan hur de påverkar fågellivet. Foto: Tulipasylvestris, CC0

Vindkraftparken ska kunna ge hushållsel till cirka en miljon svenska hushåll, men projektet har mött tidig, hård kritik från Norge.

Vindparken, som kallas för Vidar, planeras i Skagerrak, nordväst om Uddevalla, söder om Oslo. Den ska bestå av 66-91 stycken 260-340 meter höga vindkraftverk som ska spridas ut på en yta om ungefär 200 kvadratkilometer. Enligt vindkraftsföretaget Zephyr vind kommer de ha potential att producera ungefär 5 TWh/år, vilket motsvarar cirka 4 procent av Sveriges elbehov eller hushållsel för ca 1 miljon svenska hushåll. Än så länge är planerna tidiga och om de olika tillstånden som krävs erhålls så kan vindparken vara i drift ungefär runt år 2030.

Vindkraftverken kommer ligga ungefär 3,5 mil från den norska kusten och ungefär 3 mil från den norska kusten, så snurror kommer knappt vara synliga från land. Däremot finns det andra problem med den planerade vindkraftparken. Det menar den norska biologen Per Espen Fjeld, som jobbat på fågelstationen Store Færder söder om Oslo, i 50 år. Han berättar för norska tidningen VG att han principiellt är för vindkraftverk, men att de måste placeras på rätt platser. Vidars plats är inte lämplig enligt honom och han kallar projektet för ”makabert” och en ”katastrof för fågellivet”.

– Miljontals fåglar har sin flyttrutt rakt igenom vindkraftparken. Fåglarna flyger i samma höjd som turbinerna och många arter flyger på natten, säger han till norska tidningen VG.

Vill vänta på utredning

Vindkraftföretaget Zephyr anser att det åtminstone bör göras en miljökonsekvensutredning för att se om platsen är lämplig innan det förkastas.

– Vi tror att havsbaserad vindkraft kommer att spela en mycket viktig roll i omställningen till ett förnybart samhälle samt vara en förutsättning för svensk industris framtida konkurrenskraft. Samtidigt är det inte lätt att hitta platser där det går att bygga, varken på land eller till havs, där det inte riskerar att uppstå konflikter och leda till en viss lokal påverkan på andra naturvärden och intressen, säger Simon Landqvist, projektchef på Zephyr.

Det är i trekanten som vindkraftparken ska placeras. 3-4 mil utanför kusten. Bild: Zephyr vind

Han berättar också att deras initiala bedömning är att ”påverkan på fågellivet i detta område kommer att vara acceptabel”, men att detta självklart måste utvärderas i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

– En del i MKB-arbetet innefattar självklart även att ta fram förslag och anpassningar som gör att påverkan på identifierade naturvärden kan begränsas. Allt detta prövas sedan noggrant av myndigheterna i den fortsatta tillståndsprocessen.

Finns det möjlighet att flytta vindkraftparken längre ut till havs där den kanske stör flyttfåglar mindre?
– En av anledningarna till att vi valt området är just att avståndet är så långt till land, över 30 km. Detta är möjligt tack vare de flytande fundamenten som går att bygga på djupare vatten där det generellt sett är mindre och färre naturvärden kopplat till både fågel och marint djur- och växtliv jämfört med på grundare och mer kustnära områden.

Birdlife Sverige har också tittat på vindkraftparken Vidar och har, liksom Per Espen Fjeld, grundinställningen att havsbaserad vindkraft kan vara positivt, men att den måste placeras på lämpliga platser. I det här fallet har de lämnat in ett remissvar i vilket de bland annat skriver att planeringsområdet ligger så pass långt ut från land att det är ont om uppgifter om hur det egentligen nyttjas av olika fåglar, men att det mycket väl kan utgöra ett betydelsefullt övervintringsområde för fåglar.

– Även om studier av flyttande fåglar visat att de i stor utsträckning kan undvika vindkraftverk under sträckflykt, så uppstår ”massdöd” sannolikt regelbundet (känt även från Öresundsbron). Vindkraftverkens höjd samt rotorbladens längd och direkt dödande rotationshastighet gör faran för fåglar avsevärt större än när det gäller andra konstruktioner. Överhängande mortalitetsrisk lär föreligga även utan upplysningseffekt. Uppförande av vindkraftparker där miljontalsfåglar passerar strider uppenbart mot försiktighetsprincipen, skriver Daniel Bengtsson,
Fågelskyddsansvarig på BirdLife Sverige.

Birdlife Sverige har inte tagit ställning till vindkraftparkens placering utan anser att det måste utredas ordentligt innan beslut tas?
– Ja, så kan man nog säga. Det är svårt att säga kategoriskt nej till havsbaserad vindkraft som placeras utanför viktiga födosöksområden för fåglar, men å andra sidan anser vi att det måste vara ett krav att anpassa havsbaserad vindkraft på så vis att man undviker uppenbara kollisionsrisker – i synnerhet nu när möjligheterna finns för att göra det. Frågan är bara om myndigheterna och vindkraftsbolagen vill/tänker göra det, säger Daniel Bengtsson.

LÄS ÄVEN:
Birdlife Sverige ”försiktigt positiva” till havsbaserad vindkraft
Naturskyddsföreningen: Vindkraften behöver öka, men det ställer höga krav
Ny stor rapport om vindkrafts påverkan på fåglar och fladdermöss
• Åtgärder utlovade för Nordens värsta vindkraftpark för rovfåglar