Gå till innehållet

Google visar upp hotade svenska djur

Fjällräv i augmented reality i Googles och Naturskyddsföreningens samarbetsprojekt. Foto: Alexander Donka

En SIFO-undersökning visar att svenskar har dålig kunskap om landets hotade arter. I ett nytt samarbete ska Google och Naturskyddsföreningen ändra på det. 

30 procent av alla svenskar tror inte eller känner inte till att det finns djurarter i Sverige som riskerar att dö ut i en nära framtid. Fyra av tio tror att det finns färre än 100 djur som riskerar att dö ut i vilt tillstånd, enligt den nya SIFO-undersökningen. 

– Vi befinner oss mitt i en naturkris. En miljon djur- och växtarter riskerar att slås ut globalt varav många inom de närmaste decennierna, enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald. Nu sätter vi fokus på fem nordiska djurarter vars framtid är allvarligt hotad, säger Isak Isaksson, expert på biologisk mångfald hos Naturskyddsföreningen.

För att sprida kunskap om fem hotade svenska arter tar Google och Naturskyddsföreningen till ny, så kallad augmented reality (AR)-teknik som gör att djuren kan upplevas virtuellt i 3D. När du söker efter dem i webbläsaren på din mobil kan du välja ”visa i 3D” för att få se hur de rör sig, höra deras läten och ta en selfie med djuren. Du kan också välja “Visa i omgivningen” för att ”placera ut” djuren i din egen närmiljö.

Det har också tagits fram utbildningsmaterial för förskolor om arterna. De utvalda hotade djuren som ingår i satsningen är fjällräv, lodjur, mosshumla, östersjötumlare och vitryggig hackspett. 

Fjällräv
Status: Starkt hotad
Antal: Cirka 450 vuxna individer i Skandinavien
Hot: Brist på smågnagare, klimatförändringar med mildare klimat som leder till konkurrens med rödräven om föda, lyor och revir. Sjukdomar som rävskabb, störning kopplat till ökad användning av motorfordon i fjället samt minskat antal individer som leder till inavel och fragmentering.

Lodjur
Status: Sårbar
Antal: Cirka 1 200 reproduktiva individer i Sverige
Hot: Trafik, sjukdomar som skabb, illegal jakt.

Mosshumla
Status: Nära hotad
Antal: Cirka 5 000 reproduktiva individer i Sverige
Hot: Minskad blomrikedom på grund av övergödning och minskad betesdrift i naturbetesmarker. Ökad fritidsbebyggelse, exploatering för vägar och golfbanor samt skogsplanteringar har minskat arean för lämpliga livsmiljöer kraftigt.

Vitryggig hackspett
Status: Akut hotad
Antal: Cirka 40 individer i Sverige
Hot: Skogsbruk, skogsskötsel och höga viltstammar.

Östersjötumlare (distinkt population av tumlare)
Status: Akut hotad
Antal: Cirka 500 individer i Sverige.
Hot: Miljögifter, bullerstörningar och fastnar i nät som bifångst.

Källor: Naturskyddsföreningen och Pressmeddelande från Google

Mer att läsa