Gå till innehållet

Gammal tjäderskog skyddas från avverkning i tre nya naturreservat

Tjäder. Foto: Erik Hansson 

I Södermanland har det nu beslutats om tre nya naturreservat. Det gäller områden med gammal skog, som är livsmiljö åt tjädrar och många arter som är beroende av döende eller död ved. 

Länsstyrelsen i Södermanland har bestämt att tre nya naturreservat ska bildas; Vargmossarna i Gnesta kommun, Björknäset i Flens kommun och Västra Kulltorp i Katrineholms kommun. Sammanlagt skyddas därmed ungefär 470 hektar från skogsbruk och andra exploateringar. Områdena innehåller bland annat mycket gammal skog och skog som “har varit “skog” länge”, som länsstyrelsen uttrycker det i ett pressmeddelande.

– Reservatsbildningen är ett viktigt steg i länets arbete med att nå miljömålet “levande skogar”, säger Tove von Euler, reservatsbildare på Länsstyrelsen.

De nya naturreservaten och beskrivningar av naturen i dem:

Vargmossarna
Ett relativt otillgängligt och varierat område i Gnesta kommun med bland annat gammal gran- och tallskog, tall på hällmark, al- och aspdelar samt näringsfattiga myrar och sumpskogar. I Vargmossarna finns gott om hänglavar, marksvampar och vedsvampar och ett ovanligt stort tjäderbestånd.

Björknäset
I den grandominerade skogen i Björknäsets naturreservat vid Kramnäs i Flens kommun finns gott om svampar och här hittas bland annat den ovanliga och fridlysta bombmurklan. Förutom barrskog finns spår av ett kulturlandskap med hagmarksväxter och grova lövträd.
– Området är relativt svårtillgängligt, men för den hugade finns här möjlighet att uppleva riktigt gammal barrskog som ger en känsla av orördhet. Den gamla fornborgen är väl värd ett besök och från strandlinjen har man en fin utsikt över sjön, som även lämpar sig för skridskoåkning vintertid. Dessutom är öarna i reservatet populära utflyktsmål på sommaren, säger Tove von Euler.

Västra Kulltorp
Det lättillgängliga naturreservatet Västra Kulltorp i Djupvik, Katrineholms kommun ligger söder om sjön Näsnaren och består enligt länsstyrelsen av “en mosaik av värdefulla naturtyper där ädellövskog med en rik kärlväxtflora blandas med äldre naturskogsartad barrskog”.
– I området finns också en fin naturbetesmark med flera typiska hagmarksarter som jungfrulin, svinrot och stagg. Närheten till andra värdefulla och skyddade områden med likartade naturvärden innebär att skyddsvärda arter har goda förutsättningar att överleva, fortplanta sig och sprida sig i området framöver, skriver länsstyrelsen.

Källa: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Mer att läsa