Ny rapport slår hål på fyra myter om biomassa

Att hugga ned skog för biomassa och sen elda den frigör mer koldioxid, enligt rapporten. Foto: US Department of Agriculture via Flickr

Att hugga ned skog för biomassa och sen elda upp den frigör mer koldioxid och är inte hållbart, enligt rapporten. Foto: US Department of Agriculture via Flickr

Att avverka skog för att använda som biomassa anses vara ett bra alternativ till fossila energikällor. Men en nyskriven rapport som heter ”Biomyths, the Costly Carbon Scam of Bioenergy” från the Global Forest Coalition, säger annorlunda. I rapporten krossas fyra myter om biomassa som ett bra och miljövänligt alternativ till fossila bränslen. 

Global Forest Coalition är ett internationellt nätverk av miljöorganisationer och organisationer med ursprungsbefolkningar, som vill skydda skogar och sina rättigheter vad gäller skogspolitik. Organisationen överlämnade rapporten om biomassa denna vecka på klimatmötet COP21 i Paris.

– Att påstå att det är bra för klimatet att elda upp träd som biomassa är att ljuga, säger Simone Lovera, förvaltningschef för Global Forest Coalition i ett pressmeddelande.

– Rapporten framhäver att uppeldning av träd frigör mer koldioxid. Kol som har lagrats i årtionden släpps då ut i atmosfären. Dessutom kan inte träd som huggs ned eller förstörs, lagra kol lika bra. Vi måste minska utsläppen nu, inte öka dem genom att komma med falska lösningar, säger hon.

USA och EU räknar med att bioenergi ska utgöra den största andelen av de förnybara energikällorna för att ersätta fossila bränslen i framtiden. Biomassaindustrin ska växa och ekonomiska incitament erbjuds nu i de flesta länder för att främja denna utveckling. Antalet kraftverk i Europa som drivs uteslutande med biomassa väntas öka dramatiskt. Dessutom används biomassa tillsammans med kol i många stenkolseldade kraftverk. International Energy Agency (IEA) räknar med att bioenergin ska mer än tredubblas i världen till 2050.

Kureeba David, från National Association of Professional Environmentalists i Uganda och med i Global Forest Coalition säger i samma pressmeddelande:

– Utländska investerare och särskilt EU, använder bioenergin som en ursäkt för att ta för sig mer mark i Afrika, Sydamerika och i Sydostasien, för att kunna producera biomassa. Vi står redan idag inför skadliga verkningar socialt och ekonomiskt, till följd av storskalig produktion av bioenergi: Skogsavverkning, utarmning av den biologiska mångfalden, landgrabbing, vattenföroreningar, vattenbrist, hot mot matsäkerheten och att jordens fruktbarhet hotas.

Dessa är de fyra myterna om biomassa, enligt rapporten:

Myt 1: Att använda biomassa är kolneutralt

Att hugga ned träd och bränna dem som biomassa utlöser mer koldioxid i luften än kolförbränning, och kolförbränning är en av de smutsigaste energikällor som finns. Därför är det inte kolneutralt.

När träd huggs ned kan de inte fortsätta ta upp kol. Det innebär att det blir en större koncentration av koldioxid i atmosfären än om träden hade lämnats kvar att växa vidare. Det finns heller ingen garanti att träd som huggits ned kommer att ersättas med nya träd och att de nya träd som planteras får bli gamla. Det kan ta årtionden innan kolet helt absorberats av återplanterade träd eftersom unga träd inte kan ta upp lika mycket kol. Nu finns det inte heller nog med tid för att träden ska hinna bli tillräckligt gamla innan klimatförändringen når en så kallad ”tipping point”.

Myt 2: Att tillverka biomassa är ett effektivt sätt att använda mark

Bioenergi är ett extremt ineffektivt sätt att använda mark. Detta enligt World Resources Institute (WRI), som har beräknat hur mycket energi som går åt till alla odlingar, växtrester, skog och betesmark på jorden och har jämfört den siffran med International Energy Agency’s  (IEA) föreslagna mål på att 20 procent av världens energi ska bestå av biomassa år 2050. WRI menar att det finns mycket effektivare sätt att använda mark, exempelvis för solkraft – solceller är upp till 55­70 gånger så effektiva på att ge energi jämfört med bioenergi, enligt WRI.

Myt 3: Trädplantering är detsamma som skog

Trädplanteringar som består av träd som har samma ålder och är av samma sort bildar en monokultur som saknar den biologiska mångfald som en naturlig skog har. Något som betyder mycket vid klimatförändring eftersom en sådan plantering inte har ett fungerande ekosystem som klarar påfrestningar.  Äldre skog lagrar betydligt mer kol än både planteringar och nedhuggen skog.  Planteringar lagrar bara 20 procent av den kol som en intakt äldre naturskog lagrar. Idag tillåts expansion av planteringar tränga ut äldre naturskog med fungerande ekosystem. Det skadar klimatet, den biologiska mångfalden och människors levebröd.

Myt 4: Myten om hållbarhet

Flera regeringar argumenterar för att en standard ska sättas så att biomassan kan certifieras som hållbar. Något som låter bra men som inte fungerar i verkligheten. Det finns för närvarande inga obligatoriska krav på hållbarhet eller att biomassan ska tillverkas miljövänligt inom EU. Det finns heller inget fungerande certifieringssystem som garanterar en policy om hållbarhet. Exempelvis så fungerar inte miljömärkningen av virke – FSC-certifieringen. Det FSC-certifierade virket kommer från träd uppdrivna i plantager utan biologisk mångfald och där kalhyggesavverkning har gett upphov till stora mängder växthusgaser.

Enligt rapporten går det heller inte att sätta en hållbarhetsstandard för biomassa eftersom det är så många olika negativa faktorer som påverkar tillverkningen och användningen. Ett dilemma är att hållbarheten alltid minskar när produktionen ökar – och ökad produktion av trä till biomassa kräver ett intensivare skogsbruk som leder till större koldioxidutsläpp.

Källa: Global Forest Coalition