FSC ger Holmen Skog ”allvarlig avvikelse” – missade höga naturvärden

Ströms Vattudal, en av de skogar som Holmen gjorde nyckelbiotop av i somras efter Skydda Skogens inventering. Foto: Elin Götmark

Ströms Vattudal, en av Holmens skogar som Skydda Skogen har inventerat. Foto: Elin Götmark

Det FSC-certifierade skogsbolaget Holmen Skog har vid upprepade tillfällen missat höga naturvärden i avverkningsanmälda skogsområden i Strömsunds kommun, Jämtland. Nu har FSC- certifieraren DNV GL gett Holmen Skog en ”allvarlig avvikelse”. Holmen har tre månader på sig att göra korrigeringar.

Avvikelsen enligt certifieraren lyder:

”Vid upprepade tillfällen har höga naturvärden missats i planeringen av trakter som ska slutavverkas. Ett par av dessa har konstaterats hålla nyckelbiotopklass. Detta har gjorts på Distrikt Örnsköldsvik i Strömsunds kommun.”

FSC står för Forest Stewardship Council och är en certifiering som ska garantera ett hållbart skogsbruk. Det är inte ofta som certifierare anmärker på hur svenska FSC-bolag sköter sitt skogsbruk. Naturvårdare och miljöorganisationer har länge kritiserat FSC och påpekat att standarden ofta inte efterlevs av certifierade bolag. Det kan vara för lite naturhänsyn lämnad på hyggen, att naturvärdesträd har huggits ned, att nyckelbiotoper skövlats, att mark körs sönder och att det avverkas i häckningstid, utan att någon påföljd har skett.

Anledningen till att just detta fall har uppmärksammats är att både Fältbiologerna och Skydda Skogen vid två olika tillfällen har inventerat området och lämnat klagomål till DNV GL, som utför certifieringen. I somras var Skydda Skogen i Strömsunds kommun och inventerade avverkningsanmälda skogar och fann att flera av dem hade höga naturvärden. 2014 var Fältbiologerna i samma område och inventerade och det visade sig att Holmen hade avverkningsanmält flera skogar med nyckelbiotopskvalitet. Fältbiologernas klagomål till DNV GL resulterade i att Holmen ansågs ha gjort en mindre avvikelse från FSC-kriterierna.

I ett pressmeddelande skriver Skydda Skogen:

”Nu hoppas Skydda Skogen att Holmen förbättrar sina naturvärdesbedömningar, så att inga fler skogar med höga naturvärden riskerar att avverkas. Sverige är långt ifrån att ha skyddat så mycket skog som krävs för att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Om vi ska kunna nå de nationella miljömålen och FN:s Aichimål har vi inte råd att förlora en enda av de få skogar med höga naturvärden som fortfarande finns kvar”.

Holmen har under 2016 polisanmälts av länsstyrelsen för att ha sågat ned ett kungsörnsbo. Naturvårdshandläggaren Peter Nilsson från Länsstyrelsen i Västernorrland hittade trädet med det häckande kungsörnsparet sommaren 2015 under en kungsörnsinventering på Holmens mark. Han informerade skogsbolaget och blev lovad att trädet skulle få stå kvar. Men när han återvände till platsen ett år senare fanns bara en stubbe kvar.

Samtidigt så har Holmen nyligen placerats högt på den internationella listan Global 100. Listan rangordnar världens mest ”hållbara” företag. Holmen har plats 21 som det enda skogsindustriföretaget på listan.