Gå till innehållet

Försvaret slipper skadestånd för förgiftat dricksvatten

Mark- och miljödomstolen har dömt till Försvarsmaktens fördel i målet som gäller förgiftat dricksvatten i Uppsala. De slipper därmed betala ett stort skadestånd för kostnaden att sanera efter utsläppen.

Ärendet gäller Försvarsmaktens brandsläckningsövningar på Ärna flygfält mellan åren 1992 och 2009. Under denna tid innehöll brandskummet det perflourerade ämnet PFAS. Flera dricksvattenbrunnar har fått stängas i Uppsala sedan det uppmätts väldigt höga halter PFAS och i Fyrisån, som rinner ut i Mälaren, har mätningar visat på 50 gånger högre mängder än gränsvärdet i EU:s vattendirektiv, enligt UNT.

Enligt Försvarsmaktens egen rapport kan 5 till 10 procent av miljögifterna i grundvattnet i Uppsalaåsen härröra från deras verksamhet på Ärna flygfält. Den uppfattningen sågas dock av Uppsala vatten som menar att det grundas på felaktiga och orimliga antaganden. Tre personer som tidigare jobbat på Ärna flygfält har berättat för UNT att övningar med PFAS skedde 100 gånger per år istället för fyra gånger per år som Försvarsmakten hävdat.

Uppsala vatten har stämt Försvarsmakten för de kostnader som uppstått när grundvattnet renats från föroreningarna. De krävde 37 miljoner kronor för hittills uppkomna kostnader och ett årligt belopp om 4 miljoner kronor eller en engånssumma på 215 miljoner kronor.

Men Mark- och miljödomstolen ger i sin bedömning Försvarsmakten rätt:

– Domstolen kommer vid en sammantagen bedömning fram till att det saknas tillräckligt stöd i utredningen för att den förorening av mark och grundvatten som Försvarsmaktens verksamhet gett upphov till även orsakat föroreningsskadan i Uppsala Vattens vattentäkt. Tvärtom anser domstolen att det är mer troligt att bidraget av PFAS från Ärna flygfält är mycket litet och att föroreningen huvudsakligen kommer från andra källor. Försvarsmakten är därför inte skyldig att betala skadestånd till Uppsala Vatten.

Domstolens ledamöter var inte eniga i bedömningen. Rättens ordförande ansåg att Försvarsmakten borde betala omkring en fjärdedel av det skadeståndsbelopp som Uppsala Vatten begärt.

Källa: Sveriges Domstolar

Mer att läsa