Förstörda ekosystem gynnar maneter

Maneter. Foto: J-P Lahall

Maneter. Foto: J-P Lahall

Då och då uppstår en närmast explosionsartad förökning av maneter som gör hela havsområden till en geléartad sörja. Det har förmodligen alltid varit så men forskare misstänker att mänskliga aktiviteter har gjort dem vanligare under senare tid. Till exempel drabbas Kinas kuster relativt ofta av detta fenomen och nu har en femårig kinesisk studie kunnat belägga detta samband.

Maneter i den geléartade form som vi upplever dem utgör bara en kort period i deras liv, det så kallade medusastadiet där de simmar fritt omkring och förökar sig sexuellt. De tillbringar dock en stor del av sin livscykel som polyper nere på havets botten och kan då föröka sig asexuellt. Många tidigare studier har bara gjorts på medusastadiet, mycket på grund av att polyperna kan vara extremt svåra att hitta då de bara är mikrometer i storlek.

Den aktuella studien har dock lyckats med just detta och kunde konstatera att antalet medusaformer (”maneter”) som bildades från polyperna ökade drastiskt vid plötsliga temperaturförändringar, speciellt  i områden med mindre bottenlevande arter som sjöstjärnor, snäckor, räkor och fiskar (som äter polypformen). Övergödning, syrefattiga och söndertrålade havsbottnar gynnade också maneterna. Man kunde även se att områden runt mänskliga konstruktioner som broar och hamnar var till fördel för dem.

Man påpekar att mer studier behövs för att till fullo förstå förloppen, havströmmarna längs Kinas kuster kan till exempel ändra vattnets temperatur och påverka bestånden av bottenlevande djur och därmed antalet polyper.

Maneter är en livskraftig organism och har överlevt fem kända perioder av massutplåning av många livsformer under de senaste 500 miljoner åren. Forskarna konstaterar att kollaps av ekosystem förmodligen kommer att göra att maneterna trivs.

Källa: Nature