Europas skogsbruk inte bra för klimatet, enligt ny forskning

Skogsbruk i form av trädplantering. Foto: Erik Hansson

Lövskog har ersatts med barrskog i Europa, vilket medfört lokala temperaturhöjningar. Här barrträd i trädplantering. Foto: Erik Hansson

Att plantera träd bromsar nödvändigtvis inte klimatförändringen. Olika trädarter har olika egenskaper som påverkar både kollagring och lokal temperatur. Trots att Europas skogar har växt med 10 procent sedan 1750 har avverkning och skiftet till mera ekonomiskt värdefulla trädarter resulterat i ett nettoutsläpp av kol. Detta enligt en ny rapport publicerad i Science.  

Förändringen av skogen har haft lokala effekter och studien visar att temperaturen stigit med 0,12 grader, värme har absorberats och bibehållits. Kim Naudts, ekolog vid Max Planck Institute for Meteorology i Hamburg och en av huvudförfattarna säger i en intervju i tidskriften Nature:

– Det nuvarande antagandet är att all skogsskötsel och alla skogar bidrar till att mildra klimatförändringen. Men detta är inte sant, i alla fall inte vad det gäller Europa.

Mellan 1750 till 1850 avverkades ungefär 190 000 kvadratkilometer av Europas skogar för att ge bränsle och plats för jordbruk. Sedan dess har skog växt tillbaka på ett område som är dubbelt så stort men snabbväxande barrträd har ersatt lövträd på cirka 633 000 kvadratkilometer. Trots att de europeiska skogarna tar upp kol så är det förändringen i skogarnas sammansättning som gör att de nu lagrar 3,1 miljarder ton mindre kol än de gjorde 1750.

Enligt rapporten så kan förändringen av trädslag från lövskog till mörka barrträd ha bidragit till den lokala uppvärmningen. Träden har påverkat temperaturen och därigenom klimatet genom sin vattenavdunstning, upptagning och reflektion av solljus. Mörka träd tar upp mer solljus och släpper ifrån sig mindre vatten vilket gör att den lokala temperaturen stiger.

Slutklämmen i rapporten vill säga att de politiska besluten att förbättra klimatet genom avskogning och skogsbruk kommer att misslyckas om man inte först förstår att skogsbruket måste förändras. Två och ett halvt sekel av skogsbruk i Europa har bidragit till en temperaturhöjning, inte en temperatursänkning.

Källor: Science, Nature