Gå till innehållet

Brist på död ved minskar biologisk mångfald

Gammelskog i Tyresta nationalpark. Foto: Erik Hansson

Gammelskog i Tyresta nationalpark. Foto: Erik Hansson

Länsstyrelsen i Östergötland har upptäckt att det råder brist på död ved i länets naturreservat. De ska vidta åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden.

Betydelsen av död ved i skogen för biologisk mångfald är väl dokumenterad. Det är ett livsvillkor för en mängd arter inom vitt skilda grupper både som föda, boplats, växtplats eller skydd.

– Dagens omfattande skogsbruk gör att tämligen få träd numera når så hög ålder att de dör en naturlig död. Mängden död ved är därför mycket mindre jämfört med ursprungstillståndet, och många av de arter som är knutna till den döda veden är i dag hotade eller sällsynta, skriver Naturvårdsverket på sin webbplats.

I naturreservaten i östra Östergötland finns det för få döda träd, enligt biologen Jens Johannesson vid länsstyrelsen. Sällsynta insekter som skalbaggen raggbock och mossor som grön sköldmossa skulle behöva mer döda träd för att överleva och undersökningen som genomförts visar att det råder brist på färsk, död tallved och tallved som dött stående.

I vissa reservat kan det bli tal om att fälla enskilda träd för att skapa möjligheter för de sällsynta arterna att återhämta sig, men framför allt är det aktuellt med naturvårdsbränningar.

– Ja, det är den skötsel vi helst sätter in. Bränningar är det som efterliknar naturen på bäst sätt. Veden dör ofta långsamt och då hittar inte skadeinsekter dit. Samtidigt är det arbetsamt och kostsamt, säger Jens Johannesson till Corren.

Eftersom naturreservaten i länet bara rymmer en bråkdel av all skog hoppas Jens Johansson även att skogsägare ska göra frivilliga insatser för att öka den biologiska mångfalden i Östergötland. De behöver inte oroa sig för att fler döda träd ska orsaka insektsangrepp. Det gäller dock bara färsk ved och i första hand gran. När granarna varit döda ett par år finns ingen risk för till exempel granbarkborre.

Källa: Corren och Naturvårdsverket

Mer att läsa