BirdLife Sverige kritiska mot Naturvårdsverkets vision om att underlätta jakt

Naturvårdsverkets ”vision som ska utveckla jakt- och viltområdet i Sverige” släpptes i somras och möttes av positiva reaktioner från flera håll, men SOF BirdLife Sverige är kritiska. De menar att visionen kan sammanfattas med att ”underlätta för jakten, jaga mer, jaga fler arter och i fler områden än idag”. Bland annat ska jakten i nationalparker utökas.

Naturvårdsverket släppte i sommar en rapport utifrån sitt regeringsuppdrag ”Strategi för svensk viltförvaltning”. Där slogs bland annat fast att ”de arter av vilt som finns naturligt i Sverige ska finnas långsiktigt i livskraftiga bestånd som en del av Sveriges fauna, för jakt och för andra upplevelser”. Förvaltningen ska skötas på ett hållbart sätt, ”vilket innebär att både ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter ska vägas in i förvaltningen”.

Som delmål anges att det från och med 2016 ska ges ”möjligheter till jakt i skyddade områden”, 2018 ska viltet kunna ”brukas” av ”flera grupper, verksamheter och näringar”, ta fram ”kunskap om återintroducering av arter som naturligt hör hemma i vår fauna”, tillåta småviltsjakt på mark som ägs av staten eller av statliga bolag och ”verka för att så många arter som möjligt är föremål för allmän jakttid”.

Rapporten togs emot väl från flera håll. Svenska Jägareförbundet skrev att viltstrategin är ”ett viktigt steg i rätt riktning”, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) var positiva och Ekoturismföreningen ”ser med glädje och tillförsikt fram emot att Naturvårdsverket ska börja förverkliga strategin”:
– Att viltskådning och safariturism nu likställs med annat brukande och inte minst med jakt är en viktig framgång för Ekoturismföreningen. Att Naturvårdsverket nu slår fast att detta är en betydelsefull näring som ska främjas, är ett ytterst viktigt erkännande, skrev Per Jiborn, generalsekreterare på Ekoturismföreningen i ett uttalande.

Föreningen skriver även i en senare kommentar följande:
– Däremot borde Sverige som föregångsland inom natur- och artskydd, åtminstone kunna visa upp ett antal större skyddade områden, som är helt fredade mot jakt. En plan bör tas fram för att instifta sådana jaktfria skyddade områden, internationellt kallade ”no-take zones”. Sådana områden med mindre skygga djur kommer att bli särskilt värdefulla för naturvård, forskning, friluftsliv och natur- och viltskådningsturism.

Älg i dimma. Foto: Maths Nilsson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-maths-nilsson/

Både att jaga och skåda älgar ska gynnas av Naturvårdsverkets rapport. Foto: Maths Nilsson 

Nu kommer dock skarp kritik från SOF BirdLife Sveriges informationsansvarig Anders Wirdheim som läst igenom rapporten flera gånger:
– Ju mer jag satt mig in i tankegångarna, desto mera bekymrad blir jag, skriver han i ett blogginlägg på Birdlife.se.

Vad är enligt dig huvudproblemet med strategin?
– Huvudproblemet med strategin är att den i princip endast tillgodoser jägarnas intressen, inte vad övriga 97,3 procent av befolkningen tycker. Denna kraftiga och otidsenliga överrepresentation för jaktintresset är symptomatisk för dagens jakt- och viltvårdspolitik. Problemet är det samma i de länsvisa viltförvaltningsdelegationerna, där jakten och naturvården har vardera en representant, men där det i praktiken ofta är 13 jägare mot en naturvårdare.

I rapporten står det bland annat att ”myndigheter bör alltid beakta påverkan på brukandet av vilt när de fattar beslut inom till exempel markanvändnings- och friluftsfrågor”. Hur detta kommer att tolkas är Anders Wirdheim osäker på, men han menar att det kan bli inskränkningar för friluftslivet om detta hamnar i konflikt med jakten samt att det kan bli svårt att skapa fredade zoner för flyttande fåglar eller behålla fridlysning av fågelarter om detta kan anses påverka brukandet av vilt negativt.

Det är osäkert om det blir jakt på fler fågelarter när Naturvårdsverket kommer ”verka för att så många arter som möjligt är föremål för allmän jakttid”, men så som Naturvårdsverket uttrycker sig i skrivelsen menar Anders Wirdheim att det ”teoretiskt sett kan handla om alla fågelarter”.

Svar till remissen ska skickas in senast den 31 januari 2016 och SOF BirdLife Sverige kommer inte hålla igen med kritiken.
– Vi kommer naturligtvis att vara mycket kritiska. Naturvårdsverket har börjat i fel ände med att utgå från jakten. I dagens miljömedvetna samhälle bör vi naturligtvis utgå från att vi ska ha livskraftiga viltstammar som tillåts ha ekologisk betydelse. Först då kan vi tala om en ekosystembaserad förvaltning. I Naturvårdsverkets skrivelse sätts brukandet av vilt i första rummet och då blir pratet om ekosystembaserad förvaltning bara billig kosmetika.

• Vi har sökt Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen för att höra om deras åsikter om remissen, men inte fått några svar.

Källor: BirdLife Sverige och Naturvårdsverkets rapport