Biologisk mångfald-satsning i industriområde i Göteborg

En del av området ligger vid Säveån. Foto: Stadskupan

Ett skräpigt industriområde fyllt av invasiva främmande växtarter ska omvandlas till ”ett paradis för vildbin och andra pollinatörer” i ett nytt projekt.

Det 2 hektar stora området ligger längs Säveån i Göteborg på en industrimark. I dagsläget är där skräpigt, gräsmattorna är hårt klippta och invasiva arter som jätteloka, jättebalsamin och kanadensiskt gullris breder ut sig. Strax utanför det tilltänkta projektområdet finns dessutom parkslide som ett potentiellt hot.

Men under en promenad i området såg Malin Goldkuhl och Sam Niknam på företaget Stadskupan att området hade potential. De beställde en förstudie som gjordes av biologen Tobias Federsel på Melica och den rapporten lämnades sedan in till Naturvårdsverket som en del av en ansökan. Nu har projektet – att förbättra områdets biologiska mångfald – fått statligt stöd.

Under inventeringen noterades en stor mängd trädarter som alm, lönn, hägg, klibbal, sälg och ask. Flera av träden är dessutom så gamla att de har håligheter som ytterligare ökar deras värde för den biologiska mångfalden. Dessutom upptäcktes gott om ängsväxter, sex arter humlor, minst åtta arter andra vildbin och fem fjärilsarter. För att förbättra områdets naturvärden ytterligare rekommenderade förstudien bland annat att de invasiva arterna ska bekämpas först, att skog, blommande träd och buskar bevaras och att gräsytorna klipps mer sällan. Dessutom ska det anläggas sandbäddar åt marklevande vildbin och placeras ut vildbihotell.

Delar av området är lummigt med död ved. Foto: Stadskupan

– Det som var anmärkningsvärt vid inventeringen var att det fanns många inhemska arter av växter i en väldigt frekvent klippt gräsmatta. Denna gräsmatta har vi fått kommunen att låta växa. Istället för 15 gånger per år så kommer den slås en gång per år mellan den 15 augusti och 15 september, berättar Malin Goldkuhl.

Området är inte unikt i Göteborg. Det finns fler liknande platser och målet med projektet är att det här bara är början.

– Då Göteborg är en industristad finns det ett flertal industriområden som är mer eller mindre bortglömda när det kommer till främjandet av biologisk mångfald. Exempel på dessa är Sisjöns industriområde, Ringön, Högsbos industriområde, med flera. Genom att analysera och utvärdera insatserna under projektets gång hoppas vi få tillräckligt med kunskap och erfarenhet som vi kan använda i fler industriområden framöver, säger Malin Goldkuhl.