Bekämpningsmedels negativa effekt på bin stärks i ny studie

Bi på rapsblomma. Foto: Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50280119

Bi på rapsblomma. Foto: Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0.

Rapsfält behandlade med bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider har kopplats till att Storbritanniens population av vilda bin minskar kraftigt. Det visar ny forskning som publicerats i Nature Communications.

Vi har tidigare skrivit om hur bisamhällen har kollapsat världen över. Orsaken till det tros vara flera: sjukdomar, klimatförändringar, minskade områden där de kan leva samt en ökad användning av insektsmedel. Framförallt neonikotinoider har misstänkts utgöra ett stort hot mot bin. Oftast är det utsädet som behandlas varvid den aktiva substansen sedan hamnar i hela växten inklusive den pollen växten producerar.

LÄS ÄVEN: • Bekämpningsmedel värre för bin än man tidigare trott.

Misstankarna har bekräftats i ett antal studier, till exempel har forskare sett att förökningsgraden minskat med 50% hos en art bin och antalet drottningar reducerats med 85% i en annan efter exponering för neonikotinoider. Men det har varit ganska små studier och de har utförts under en relativt kort period, vilket gör att det inte går att dra alltför långtgående slutsatser baserat på bara det. Dessutom är det oftast kommersiellt uppfödda biarter som har studerats. En större svensk studie har dock påvisat negativa effekter på vilda bin. (Rundlöf, M. et al. Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees. Nature 521, 7780 (2015).)

LÄS ÄVEN: • LRF:s ansökan om att få använda bidödande bekämpningsmedel avslås.

Nu har ytterligare en större studie från Storbritannien bekräftat detta. I en artikel i Nature Communications presenteras resultat från försök som pågått under 18 år och inkluderar 62 olika arter av vilda bin. De såg att de arter som i huvudsak livnärde sig på raps som behandlats med neonikotinoider i genomsnitt hade en tre gånger så stor risk för att påverkas negativt än de bin som inte gjorde det. Olika arter påverkades i olika hög grad.

LÄS ÄVEN: • Världens mest använda insektsmedel skadar humlor.

Med andra ord är denna studie ytterligare ett belägg för att denna typ av bekämpningsmedel är ett hot mot världens bisamhällen som är en viktig del i matproduktionen (insekter anses ha en kritisk betydelse för  9,5 % av all den mat som produceras). EU utreder för närvarande riskerna med denna typ av kemikalier och resultat förväntas i vinter.

Huvudförfattaren bakom rapporten, Ben Woodcock:
– Även om vi bevisat att neonikotionider är en bidragande faktor till att vilda bin minskar så finns det även andra faktorer som påverkar. Vilda bin har minskat i hela världen och det har kopplats till minskande livsmiljöer, smittspridning, klimatförändringar och andra bekämpningsmedel.

Källa: Nature Communications ”Impacts of neonicotinoid use on long-term population changes in wild bees in England”, Woodcock m fl