Barn och unga skickar klimatkravbrev till staten och hotar med domstol

Preemraff i Lysekil. Foto: MarcusroosEget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Precis som i många andra länder kommer svenska staten stämmas av miljöengagerade ungdomar för otillräckliga insatser för att begränsa klimatkrisen. Åtminstone om inte staten agerar utefter de krav som organisationen Aurora tagit fram.

– Sveriges klimatarbete är idag bristfälligt på tre olika sätt: Vi har klimatmål som inte är tillräckligt ambitiösa och som exkluderar stora delar av våra utsläpp. Dessutom uppnås inte de mål som redan finns idag. Sveriges otillräckliga klimatåtgärder lägger stora bördor på unga och kommande generationer. Vi unga drabbas av fysisk och psykisk ohälsa redan idag, och vår sårbarhet kommer bara att bli värre om inte Sverige genomför en omfattande förbättring av sitt klimatarbete, säger Ida Edling, juriststudent och aktiv inom Aurora.

Aurora är en ideell förening som kämpar för barn och ungdomars lagstadgade rättigheter till god miljö, liv, hälsa och utveckling. Den anser att staten måste agerar i ”enlighet med sin erkända skyldighet att begränsa klimatkrisens belastning på unga och kommande generationer” och att det är nödvändigt att dra svenska staten inför domstol om så inte sker.

Sverige har i dagsläget satt upp nationella mål för arbetet med att begränsa klimatförändringarna. Men Aurora menar att dessa mål är otillräckliga eftersom de bygger på missvisande beräkningar, ambitionsnivån är för låg och att inte ens de otillräckliga klimatmålen uppfylls. När det gäller utsläppsberäkningarna så räknas till exempel inte utsläpp från markanvändning, så som skogsbruk och utsläpp från förbränning av biobränslen, in i nettonollmålet. Det gör inte heller utsläpp från svensk konsumtion som uppkommer utanför svenskt territorium eller utsläpp från svensk internationell luftfart och sjöfart räknas inte heller in.

– Att endast inkludera territoriella fossila utsläpp i beräkningen av klimatmålens uppfyllnad ger en skev bild av Sveriges roll i klimatkrisen, eftersom stora delar av Sveriges utsläpp sker genom skogsbruk och konsumtion med faktiska utsläpp utanför Sveriges territorium, skriver Aurora i sitt brev till staten.

För att inte dra staten inför rätta kräver Aurora bland annat att staten sätter upp mål om årliga utsläppsminskningar vid källan som inkluderar hela Sveriges ekonomi samt att staten omedelbart gör vad som krävs för att uppfylla dessa tillräckliga mål.

– Aurora ber om en försäkran från statsministern och klimat- och miljöministern att våra krav kommer följas. Om vi inte fått en sådan försäkran senast den 1 juni ser vi ingen annan utväg än att vända oss till en domstol för ett förtydligande av statens skyldigheter att minska klimatkrisens effekter, säger Sofi Marklew, nyutexaminerad jurist och aktiv i Aurora

Syftet med stämningen är enligt Aurora att få staten att agera, stå till svars och ta ansvar för den klimatkris som hotar nuvarande och kommande generationer.

LÄS ÄVEN:
Snart stäms svenska staten av miljöengagerade ungdomar

Källor: auroramålet.se och Auroras brev till staten