Gå till innehållet

Avverkningar i hundratals naturreservat på grund av granbarkborrar – “oacceptabelt”

Barkborre. Foto: Erik Hansson

I ett öppet brev från 16 organisationer uppmanas regeringen, riksdagen och myndigheter att stoppa avverkningar på grund av granbarkborrar i skyddade områden och skogar med höga naturvärden. Hittills har det getts dispens för hundratals avverkningar i naturreservat, reservatsföreskrifter har ändrats och nyckelbiotoper med höga naturvärden har avverkats.

Brevet, som finns att läsa hos Skydda skogen, har skickats till regeringen, riksdagspolitiker, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna. Undertecknarna protesterar mot de omfattande avverkningarna som nu sker i skyddade och skyddsvärda skogar på grund av granbarkborren. De vill istället se en satsning på att skapa skogar som är motståndskraftiga mot angreppen av de små barkborrarna.

– Det är oacceptabelt att omfattande avverkningar för närvarande tillåts av regeringen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen som bekämpningsåtgärd av granbarkborrar i nyckelbiotoper och värdekärnor. Staten subventionerar därmed avverkning av några av de värdefullaste skogarna som vi har i Sverige, skriver företrädare för bland andra Skydda skogen, Jordens vänner, flera av Naturskyddsföreningens lokala kretsar, Fältbiologerna, Naturfotograferna, flera ornitologiska och botaniska föreningar och Klimataktion.

I det öppna brevet, som har med hänvisningar till forskning och rapporter, berättar undertecknarna om att granbarkborrar är en del av det naturliga skogsekosystemet som gynnar och skapar förutsättningar för biologisk mångfald i skogen. De skapar viktig död ved som är en förutsättning för många andra arter. Död ved gynnar dessutom barkborrars fiender

Enligt Skogsstyrelsen är granbarkborren en sällsynt art i en riktigt stor naturskog, men eftersom en så stor del av dagens skogslandskap består av likåldriga och täta granbestånd gynnas granbarkborren. De lockas även till färska hyggen, troligtvis på grund av doften från stubbar och ris samt av feromon från artfränder.

En myrbagge har tagit en barkborre. Åtgärderna som nu görs missgynnar granbarkborrarnas naturliga fiender, menar undertecknarna av det öppna brevet. Foto: Erik Hansson

– Det behövs inte regeringsuppdrag för att bekämpa spridningen av granbarkborrar i formellt skyddade skogar. Vi vill se ett nytt gemensamt regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för att bevara naturskogar, gynna resilienta skogar och fasa ut den ensidiga satsningen på barrträd. Skogen behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade bland- och lövskogar. Detta gynnar även ett flertal andra ekosystemtjänster, skriver undertecknarna i det öppna brevet.

Det finns även en namninsamling mot avverkningarna som kan undertecknas här.

Källa: Skydda skogen

Mer att läsa