Gå till innehållet

Allt fler skogsplanteringar – ökat intresse för ädellövskog 2018

Ekskog. Foto: Erik Hansson

Det anlades ovanligt mycket ädellövskog under 2018 med bidrag från Skogsstyrelsen. Dessa skogar anses ha hög biologisk mångfald och klarar dessutom stormar bättre. 

Med ädellövskog menas enligt Skogsstyrelsens definition skogar där alm, ask, bok, avenbok, ek, fågelbär, lind och lönn utgör minst 50 procent. Under 2018 anlades 178 hektar ädellövskog i Sverige med bidrag från Skogsstyrelsen. Det är den största ytan på sex år. 2017 anlades 70 hektar, 2016 138 hektar och åren innan dess 52, 4 respektive 1 hektar år 2013.

LÄS ÄVEN: • Allt färre lövträd i Sveriges skogar – kostar skogsindustrin miljarder årligen

Ädellövskogar är skyddade i lag och det måste alltid sökas tillstånd för att de ska få avverkas.

– Reglerna kring ädellövskog har sin grund i att arealen ädellövskog inte ska minska. Detta är till stor del av naturvårdsskäl samt för rekreation och landskapsestetiska skäl. Kortfattat innebär det att du måste ansöka om tillstånd hos Skogsstyrelsen för att få slutavverka ädellövskog eller för att omföra ädellövskog till annan markanvändning, skriver Skogsstyrelsen på sin hemsida.

LÄS ÄVEN: • Blandskogar ger bättre tillväxt, biologisk mångfald och rikare friluftsliv

I dagsläget finns det drygt 220 000 hektar ädellövskog i landet, vilket motsvarar knappt en procent av Sveriges produktiva skogsmarksareal. Mer än hälften av denna mark finns i Blekinge, Halland och Skåne.

Även om det gavs ut ett extra stort stöd för plantering av ädellövskog i fjol så är det fortfarande andra trädslag som dominerar när det planteras. Tall och gran är absolut vanligast och står för ungefär lika stor andel, björk står för 14 procent och ädellöv är ungefär lika vanligt att plantera som contortatall.

LÄS ÄVEN: • Skogar med många trädarter klarar torka och brand bättre

Samtidigt visar Skogsstyrelsens inventeringen att plantering fortsätter bli en allt mer dominerande föryngringsmetoden. I början av 2000-talet utgjorde plantering ungefär 60 procent. Nu har det ökat till cirka 84 procent medan naturlig föryngring sjunkit till 11 procent, vilket är rekordlågt.

Skogsstyrelsen rekommenderar en större variation i skogsbruket. Detta för att minimerar skaderiskerna, förstärka upplevelsevärdena men ökar också den biologiska mångfalden. Det är bland annat därför som Skogsstyrelsen och även Landsbygdsprogrammet betalar ut stöd för ädellövskog.

Källa: P4 Kristianstad och Skogsstyrelsen

Mer att läsa