Gå till innehållet

104 lodjur får skjutas i Skandinavien i årets lodjursjakt

Lodjur. Foto: Marie Mattsson 

Minst 104 lodjur får skjutas i Skandinavien i vinter under lodjursjakten som börjar i mars, enligt uppgifter från Svenska Rovdjursföreningens Facebooksida.  I Sverige rör det sig omkring 70 lodjur som får skjutas, varav 33 lodjur i Jämtland.

Lodjuret är fridlyst och en rödlistad art som är sårbar (VU) enligt Artdatabanken. Främsta hotet mot dess överlevnad är just jakt och insamling. Inventeringar som gjorts visar att antalet reproduktiva lodjur ligger under 1000 individer för hela landet. Den årliga licensjakten sker därför med undantagsregler i vår lagstiftning.

Jakten pågår mellan 1 mars och 15 april. Länsstyrelsen i Jämtland har ökat licensen med sex djur sedan förra året för att minska angreppsskadorna på ren. Enligt deras hemsida så finns det fler lodjur än som är bestämt enligt förvaltningsmålet.

LÄS ÄVEN: • Så känner du igen lodjursspår

I Norrbottens län får fyra lodjur jagas, hälften så många som förra året. Anna Danell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Norrbottens naturmiljöenhet säger på länsstyrelsens hemsida:

– I år har vi infört en så kallad honkvot. Jakten kommer därmed avlysas så fort två honor är fällda. Detta är ett sätt att begränsa jaktens inverkan på den reproducerande delen av lodjurspopulationen.

Hon säger att årets inventering visar att färre lodjursungar har fötts i länet än föregående år. Inte så konstigt egentligen eftersom fler individer fick skjutas i länet under 2017.

I Västerbotten får 16 lodjur skjutas i år vilket är fler än förra året då nio stycken lodjur fälldes under licensjakten. Populationen ska inte bli för stor med hänsyn till skadorna lodjuren kan orsaka rennäringen, skriver länsstyrelsen i Västerbotten på sin hemsida. Jakten får bedrivas med motorfordon i Västerbottens län eftersom det anses vara den mest effektiva metoden. Jaktlagstiftningen förbjuder egentligen jakt med motorfordon men länsstyrelsen kan besluta om undantag.

Lodjursspår. Foto: Emil V. Nilsson

I Dalarnas län får sex lodjur skjutas, i Gävleborgs län fem lodjur och i Västmanland två djur. I detta mellersta område handlar främst jakten om att tillgodose jägarnas krav på jakt, enligt Rovdjursföreningen. I övriga län finns för få lodjur för att besluta om jakt och i södra Sverige blir det ingen licensjakt alls. Lodjurets utbredningsområde kartläggs genom årliga inventeringar som genomförs av länsstyrelsen. Förändringar i artens utbredning och antal följs upp och analyseras. Det har visat sig att lodjuret sprider sig mycket långsamt till södra Sverige.

LÄS ÄVEN: • Jägarnas Riksförbund vill skjuta 3 av 10 lodjur

Ursprungligen är lodjuret ett skogsdjur, som under mitten av 1900-talet även expanderat till fjällnära områden. Främst har lodjuret livnärt sig på småvilt men i renskötselområdet har ren och i Mellansverige har rådjur blivit allt viktigare bytesdjur. Lodjurets expansion upp i renskötselområdet har orsakat allvarliga konflikter med renskötarna. Skador på andra tamdjur, exempelvis får, förekommer också. Djurägare som drabbas av skador av lodjur får ekonomisk ersättning. Enligt Artdatabanken måste krafttag tas mot illegal jakt genom ökad bevakning och resurser.

Källor: Svenska Rovdjursföreningen, Länsstyrelsen, Artdatabanken

Mer att läsa