100 procent förnybar energi globalt fullt möjligt till 2050

Det är tekniskt och ekonomiskt möjligt för världen att skifta från fossila bränslen till hundra procent förnybar energi till år 2050, visar färsk forskning från Stanford University, USA. Studien kommer lägligt inför klimattoppmötet i Paris, COP21. Sverige har unikt goda förutsättningar och kan därför ta en ledarroll i omställningen till förnybart.

Att omställningen är fullt möjlig till 2050 är många klimatexperter redan överens om. Forskningsrapporten från Stanford University (som inte är publicerad än) är ytterligare ett bevis. I tabeller redovisas exakta värden för hur 139 länder kan skifta från fossila källor till hundra procent förnybar energi i rask takt och hur detta är praktiskt möjligt.

En övergång till vind, sol och vattenenergi har bara fördelar enligt forskarna, inte bara för klimatet, utan även socialt och ekonomiskt:
• 20 miljoner nya jobb kommer att skapas över hela jorden.
• Det blir flera miljarder färre dödsfall globalt som annars skulle ha orsakats av luftföroreningar från fossila bränslen och av den globala uppvärmningen.
• Energipriserna kommer att stabiliseras och fattiga får tillgång till billig energi.
• Länder blir helt självförsörjande på förnybar energi vilket i sin tur minskar internationella konflikter.
• En övergång till förnybara bränslen reducerar även riskerna och sårbarheten i storskaliga system genom att elproduktionen decentraliseras.

Mark Z. Jacobson, professor på Stanford University och en av huvudförfattarna av studien, menar att det är främst sociala och politiska hinder som står i vägen för en global övergång till 100 procent förnybara källor. Det är inte tekniska eller ekonomiska hinder som är problemet. De senaste åren har det skett en enorm tillväxt vad gäller förnyelsebar energi i världen. Jacobson menar därför att de 139 länderna som är med i studien snabbt kan bygga upp ett sådant energisystem.

Jag frågade David Kihlberg, sakkunnig i klimatfrågor på Naturskyddsföreningen, vad Sveriges regering kan göra för att påskynda omställningen till förnybara bränslen i världen. Han säger att Sverige ligger redan bra till och kan därför ta en ledarroll framöver:

– Sverige har unikt goda förutsättningar att gå före i den här omställningen. Ett rimligt svenskt mål bör vara 100 procent förnybart till år 2030. Vi har redan över 52 procent förnybar energi, vilket innebär att vi med råge har överträffat målet på 50 procent till år 2020. Regeringen bör därför snarast öka ambitionsnivån så att omställningsarbetet inte tappar fart. Inte minst är det nu på transportsidan det behövs styrmedel. Där är den förnybara andelen idag 18,7 procent, vilket också det är långt över målet på 10 procent till 2020, men långt ifrån det mål om fossiloberoende till 2030 som vi har en blocköverskridande enighet om i riksdagen. Ett första steg kan vara att besluta om en kvotplikt på biodrivmedel, Det skulle stimulera en gradvis övergång till 100 procent förnybart.Genom att ta en ledarroll i energiomställningen har Sverige goda chanser att också påverka andra länder att ta efter, det är så idén om föregångsland fungerar.

Källor: Arctic NewsStanford University, Naturskyddsföreningen