Gå till innehållet

FSC-certifierat bolag avverkar fjällnära skog med höga naturvärden

Fsc

Den rödlistade tretåiga hackspetten lever i området, här syns ringhack som den har gjort på en gran nära avverkningen. Foto: Håkan Thenander

Det FSC-certifierade trävarubolaget Fiskarheden har nyligen avverkat en äldre fjällnära skog i Härjedalen med träd som var över 200 år gamla och rikligt med rödlistade arter och arter som är fridlysta enligt Artskyddsförordningen. Det rapporterar Skydda skogen.

Området som har avverkats ligger mellan Nedre Särvsjön och Nedre Grundsjön i Härjedalen. Landskapet består av en mosaik av myrar och fjällnära gammelskog. Fiskarheden är certifierat med både FSC och PEFC. Dessa certifikat ska garantera ett hållbart skogsbruk där naturvärden och rödlistade arters livsmiljöer inte förstörs och där förordningar gällande skyddade arter följs. Att avverka äldre fjällnära skog som denna strider mot flera kriterier i FSC-standarden, kriterier som Fiskarheden ska följa.

Stocken har omkring 200 årsringar och är märkt med “Fiskarheden”. Foto: Håkan Thenander

“Lurar sina kunder

– Fiskarheden lurar sina kunder att tro att det FSC-certifierade virket de köper kommer från ett hållbart skogsbruk. Ingen vet att Fiskarheden har avverkat fjällnära gammelskog. En sådan skog kan inte återplanteras, en gång borta alltid borta, säger Håkan Thenander.

På sin hemsida skriver bolaget att ”Fiskarheden tar ansvar för hela kedjan genom att vi är spårbarhetscertifierade. Det innebär att råvaran kommer från certifierade skogar eller är kontrollerat virke, dvs virke som inte kommer från kontroversiella källor enligt FSC Controlled Wood resp PEFC Controlled Sources.” Men detta är tomma ord då bolaget avverkar en fjällnära gammelskog. Avverkningen bryter även mot FSC-standardens kriterier, bland annat Princip 1 om lagerfterlevnad ”Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser”.

FSC-certifierade Fiskarheden har avverkat äldre fjällnära skog, sådan skog kan inte återskapas. Foto: Håkan Thenander

90% av produktionen säljs utomlands

Kanske fraktas virket till utlandet. På Fiskarhedens hemsida står det nämligen att mer än 90 procent av Fiskarhedens produktion har köpare utanför Sveriges gränser. Men det blir svårt att spåra virket tillbaka till kalavverkningen av en gammelskog som inte längre finns. Samtidigt luras köparen att tro att virket är hållbart. Håkan Thenander säger:

– Årsringarna på stockarna vittnar om att skogen var minst 200 år. Det finns rikligt med den rödlistade garnlaven (NT) och skrovellav (NT) på sälg precis intill avverkningen, i samma typ av skog. Även tretåig hackspett och spillkråka som också är rödlistade som nära hotade samt tjäder och orre lever i skogarna här.

Fjällnära skog i närområdet- gamla granar draperade med den rödlistade garnlaven. Foto: Håkan Thenander

Garnlav och skrovellav lever bara i gamla skogar som inte har slutavverkats. Om skrovellav står det i Artfakta att ”lavens fortsatta förekomst bör säkerställas genom att lokaler med äldre skog skyddas”. Om garnlav står det att ”orsaken till tillbakagången beror främst på slutavverkningar av naturskogsartade skogar” och att ”genom att skydda skogsmiljöer med garnlav gynnas också flera andra sällsynta och rödlistade arter”.

Söder om avverkningsområdet finns nya avverkningsanmälningar, bland annat har Mellanskog hängt upp sina snitslar i skogen. Just nu är det extremt många avverkningsanmälningar i den fjällnära skogen, vilket är en effekt av en dom i Mark- och Miljödomstolen från 2020. Inget annat land i EU har så stora och unika skogsområden som är nästan opåverkade av människor. Det anses vara “av internationellt intresse” att skydda våra fjällnära skogar.

Natursidan har sökt Fiskarheden för en kommentar.

Läs även:
Fortsatt högt tryck på att avverka fjällnära skogar
• Inventering av fjällnära skogar klar – ”bevarande är av internationellt intresse”
• Skogsstyrelsen begär 360 miljoner extra – rekordstort avverkningsintresse
Sveriges stora skogar finns bara kvar nära fjällen

Källa: Skydda skogen.

Mer att läsa